Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 4084, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.12.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller med antiandrogen effekt hos 15-åring med PCOS når mor muligens har hatt TIA-episode 50 år gammel.

Dato for henvendelse: 21.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 4084, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Saken gjelder en jente på 15 år med polycystisk ovarialsyndrom (PCOS). Hun er plaget med overvekt, økt hårvekst, abdominal fedme og uren hud. Metabolske prøver er fine, og det er ikke påvist noen koagulasjonsavvik på henne. Den mest aktuelle behandlingen for henne er p-piller med antiandrogen effekt av typen Yasmin, Yasminelle eller Diane. Metformin vil ikke gi samme grad av symptomlindring og hun har foreløpig fine metabolske prøver. Andre p-piller er ikke aktuelle, og hun har ikke behov for p-piller som prevensjon. Jentas mor hadde en episode som ca. 50-åring som blir oppfattet som mulig TIA, mulig migreneanfall med lammelse av en arm og hånd. Ingen sekvele, ikke påvist noen avvik i koagulasjon eller embolikilde. Det er også en fjernere slektning som har hatt blodpropp til hjernen i 50-årene. Ellers er dette en frisk familie, ingen har hatt blodpropp på venesiden. Spørsmålet er om denne jenta kan få p-piller eller om denne hendelsen hos moren gjør at hun absolutt ikke skal ha det. P-piller uten østrogener er ikke noe alternativ her.

SVAR: Pasienter som bruker p-piller med østrogen har økt risiko for uønskede vaskulære hendelser, dette beskrives godt i kapitlet om advarsler og forsiktighetsregler i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for Diane:
Bruk av kombinasjonskontraseptiva gir en økt risiko for venøs tromboemboli (VTE), inkludert dyp venetrombose og lungeemboli sammenlignet med ingen bruk. Den økte risikoen for VTE er høyest det første året kvinnen bruker et oralt antikonsepsjonsmiddel. Den økte risikoen er mindre enn risikoen for VTE assosiert med svangerskap, som er estimert til å være 60 av 100.000 svangerskap (1).

Epidemiologiske studier har vist at insidensen av VTE hos brukere av orale antikonsepsjonsmidler med lavt østrogeninnhold (<50 mikrog etinyløstradiol) er opp til 40 tilfeller per 100.000 kvinneår; sammenlignet med 5-10 tilfeller per 100.000 kvinneår for ikke-brukere (1).

Det finnes epidemiologiske data for at insidensen for VTE er høyere hos brukere av Diane, sammenlignet med brukere av orale antikonsepsjonsmidler med lavt østrogeninnhold (<50 mikrog). De som bruker Diane til behandling av akne, seboré, og lettere tilfeller av hirsutisme eller forsøksvis ved androgenetisk alopeci omfatter sannsynligvis pasienter som har en arvelig økt kardiovaskulær risiko som for eksempel den som er forbundet med polycystiske ovarier (1).

Visse faktorer kan øke risikoen for venøs trombose, f.eks. kraftig overvekt (body mass index >30 kg/m2), høy alder, genetisk disponering for blodpropp eller bekreftet, idiopatisk VTE i egen eller familiær anamnese, når familiær historie tilsier VTE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder (1).

Risikoen for VTE kan også øke forbigående ved forlenget immobilisering, omfattende kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena eller store traumer. Det finnes epidemiologiske data for at insidensen for VTE er høyere hos brukere av Diane, sammenlignet med brukere av orale antikonsepsjonsmidler med lavt østrogeninnhold (<50 mikrog) (1).

Epidemiologiske studier har også assosiert bruk av orale antikonsepsjonsmidler med økt risiko for arteriell tromboemboli (hjerteinfarkt, transient iskemisk atakk). Visse risikofaktorer som røyking, overvekt, kardiovaskulær sykdom, hypertensjon, diabetes og migrene, kan øke risikoen for arteriell tromboemboli. Risikoen for arteriell trombose assosiert med orale antikonsepsjonsmidler øker med alder og forsterkes ytterligere av røyking (1).

I samme SPC (1) angis som kontraindikasjon for oppstart med Diane:
Bekreftet, idiopatisk VTE i egen eller familiær anamnese, når familiær historie inkluderer VTE hos søsken eller foreldre i relativt ung alder.

Lignende formuleringer finnes også i SPC for Yasmin (2) og Yasminelle (3).

I det aktuelle kasus foreligger det altså behov for to diagnostiske avveininger som RELIS ikke kan gjøre ut fra de gitte opplysninger:
1. Var mors episode en arteriell tromboemboli?
2. Er overvekten hos denne pasienten i et nivå der den er å regne som en risikofaktor.

Ut fra de gitte opplysninger synes diagnostikken rundt mors hendelse ikke å ha gjort det mulig å konkludere med hva som hendte. Selv om ”ca. 50-åring” er en relativt ung alder, så synes mors alder ikke å utgjøre noen kontraindikasjon med tanke på antiandrogenholdige p-piller hos denne pasienten. Viktigheten av oppstart av den tenkte behandling må vurderes opp mot usikkerheten rundt mors sykdomskasus, og graden av overvekt hos den aktuelle pasienten.

Konklusjon
Ut fra foreliggende pasientopplysninger og angitte diagnostiske dokumentasjon synes det ikke som at det foreligger klar kontraindikasjon mot bruk av p-pille med antiandrogen effekt. Uansett må forskrivende lege gjøre nødvendige diagnostiske avveininger i forhold til mors sykdomsepisode og pasientens overvekt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diane. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 28. juni 2007).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Yasmin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 28. juni 2011).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Yasminelle. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. juni 2011).