Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4100, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.01.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Urtikaria pigmentosa (mastocytose) og forsiktighet med visse legemidler.

Dato for henvendelse: 16.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4100, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Enkelte legemidler bør man være forsiktig med ved urtikaria pigmentosa (mastocytose). Hvilke legemidler det dreier seg om varierer fra kilde til kilde. Lege spør om det finnes en oversikt over hvilke legemidler man skal være forsiktig med å administrere. Man er spesielt interessert i om dette gjelder NSAIDs generelt eller bare acetylsalisylsyre (ASA) og om det er et problem for antihypertensiva, spesielt ACE-hemmere/AII-blokkere.

SVAR: Urtikaria pigmentosa er den vanligste formen av kutan mastocytose og er en tilstand med økt antall mastceller. Årsaken til mastocytose er bare delvis kjent. Hos barn kan det se ut som en umoden benmarg forårsaker sykdommen. Hos voksne finner man ofte en genfeil i cellene i benmargen. Denne genfeilen er ikke arvelig. Ved Senter for sjeldne diagnoser angis det at det finnes flere medikamenter og kjemiske stoffer som kan forverre sykdommen og de angir at en medikamentliste over legemidler som bør unngås, kan fås fra behandlende spesialist (1). RELIS har på hjemmesiden til Norsk forening for mastcellesykdommer funnet angitt følgende medikamenter som kan aktivere mastcellene og som det bør utvises forsiktighet med: ASA, kodein, petidin, morfin, polymyksin B, amfotericin B, kinin, røngten-kontrastmidler, skopolamin, muskelrelaksantia (2). I det europeiske kompetansenettverk for mastocytose angis i tillegg følgende legemidler: lokal-anestesimidlene tetrakain og prokain, metylparabener (konserveringsmiddel), d-tubukurarine, metocurarine, etomidat, tiopental og enfluran (3).

I to artikler av de samme forfattere angis det at opioider, ASA, NSAIDs, ioniserte røntgen-kontrastmidler, vancomycin og andre antibiotika (uten at det er spesifisert hvilke) og noen muskelrelakserende legemidler og generelle anestetika kan forverre/utløse mastocytose. Det bemerkes at ikke alle disse medikamentene vil forverre/utløse mastocytose hos alle pasienter og det derfor er viktig å ha en nøye historikk på de enkelte pasientene for å vite hva som kan tolereres og hva som bør unngås (4, 5).

RELIS har gjennomført et litteratursøk og har ikke funnet noen fullstendig liste med medikamenter som man bør være forsiktig med hos pasienter med mastocytose. Vi har som spørsmålsstiller også funnet angitt varierende legemidler i litteraturen. Vi har ikke funnet bekrevet noe sted at antihypertensiva skulle være noe problem. RELIS har kontaktet senter for sjeldne diagnoser og de bekrefter at det ikke finnes noen entydig oversikt over hvilke medikamenter man bør være forsiktig med, da dette er veldig individuelt (6).

Konklusjon
Det finnes ikke en generell oversikt over alle legemidler som det bør utvises forsiktighet med hos pasienter med urtikaria pigmentosa. Det skyldes at det er svært individuelt hvilke pasienter som reagerer på de ulike legemidlene. I flere kilder angis at det bør utvises forsiktighet ved bruk av både NSAIDs og ASA. Vi har ikke funnet beskrevet at det skulle være problematisk med antihypertensiva hos pasienter med urtikaria pigmentosa.

Referanser
  1. 1. Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Senter for sjeldne diagnoser. Mastocytose. http://www.sjeldnediagnoser.no (10. januar 2012).
  2. 2. Mastocytoseforeningen. Mastcellestimulering – hva aktiverer mastcellene? http://www.mastocytose.no (10. januar 2012).
  3. 3. European Competence Network on Mastocytosis. A disease of mast cells. http://www.ecnm.net (10. januar 2012).
  4. 4. Castells CM, Akin C. Treatment and prognosis of cutaneous mastocytosis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 4. februar 2011).
  5. 5. Castells CM, Akin C. Clinical manifestations, pathogenesis, and classification of mastocytosis (cutaneous and systematic). In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 17. oktober 2011).
  6. 6. Rådgiver. Senter for sjeldne diagnoser, pers.medd. 13. januar 2012.