Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4281, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.07.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Øresus og nedsatt hørsel av klopidogrel og/eller acetylsalisylsyre

Dato for henvendelse: 13.07.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4281, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient ble etter hjernestammeinsult satt på behandling med klopidogrel (Plavix) og acetylsalisylsyre (Albyl-E). Etter dette har pasienten fått øresus og nedsatt hørsel. Kan dette ha med legemidlene å gjøre?

SVAR: Verken lavdose acetylsalisylsyre (ASA) eller klopidogrel er kjent assosiert med øresus eller nedsatt hørsel, og det er ikke beskrevet i de respektive godkjente norske preparatomtalene (SPC) (1, 2). Øresus og nedsatt hørsel er imidlertid blant symptomene på salisylatforgiftning (2, 3). Det er ikke angitt hvilken dose ASA pasienten behandles med, men med tanke på indikasjon er det sannsynlig at ASA-dosen er for lav til å gi særlig risiko for overdosering og salisylatforgiftning.

Det foreligger noen rapporter på tinnitus, og noen færre på nedsatt hørsel for både ASA og klopidogrel i Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase. Dette er imidlertid svært få, eller på tildels svært høye ASA-doser. I tillegg er opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om den faktiske frekvensen av de meldte bivirkningene (4).

Hørselskomplikasjoner etter cerebrale insult eller infarkt er ikke uvanlig. Det kan derfor tenkes at pasientens tinnitus og nedsatte hørsel har sammenheng med hjernestammeinsultet (5, 6). Andre årsaker bør også vurderes, og det bør overveies å henvise pasienten til øre-nese-hals-lege eller høresentral (7).

Konklusjon
Det er ikke vanlig at pasienter får øresus eller hørselstap av klopidogrel eller lavdose ASA. Høye doser ASA kan gi salisylatforgiftning hvor øresus og hørselstap er kjente symptomer, men dette virker ikke sannsynlig i det aktuelle tilfellet. Hjernestammeinsult kan gi hørselsskader kan være en mer plausibel forklaring. Pasienten bør vurderes henvist til øre-nese-hals-lege eller høresentral.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Plavix. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. april 2011).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Albyl-E. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. mars 2010).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of cardiovascular drugs 2009: 526-43.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 11. juli 2012.
  5. 5. Brewis S, Baguley DM. Management of tinnitus induced by brainstem and cerebellar infarction associated with complications of cerebello-pontine angle surgery. J Laryngol Otol 2007; 121(4): 393-4.
  6. 6. Lee H. Sudden deafness related to posterior circulation infarction in the territory of the nonanterior inferior cerebellar artery: frequency, origin, and vascular topographical pattern. Eur Neurol 2008; 59(6): 302-6.
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Hørselstap. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 13. april 2012).