Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4287, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 02.08.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pivmecillinam, fluorescein og allergisk reaksjon

Dato for henvendelse: 02.08.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4287, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Aktuell pasient var til øyelege 25. juli hvor han fikk fluorescein uten tegn til allergi. 31. juli påbegynte pasienten en kur med pivmecillinam (Selexid) for urinveisinfeksjon. Pasienten har brukt pivmecillinam flere ganger tidligere uten tegn til allergisk reaksjon. Pasienten inntok første dose kl. 17 uten tegn til allergi, men etter andre dose kl. 22 fikk pasienten hevelser i lepper og tunge og utslett på trunkus og armer. Pasienten har ingen tidligere kjente allergier og inntok ingen næringsmidler i forbindelse med det aktuelle.

På tross av at pasienten tidligere har brukt pivmecillinam uten problemer er det mest nærliggende å mistenke dette som utløsende årsak, men finnes det opplysninger om senreaksjoner av fluorescein som kan forklare hendelsen?

SVAR: RELIS har etter søk i relevant litteratur og medisinske litteraturdatabaser (Medline, EMbase) funnet sparsomt med opplysninger om senreaksjoner etter bruk av fluorescein. Hypersensitivitetsreaksjoner beskrevet i litteraturen er i all hovedsak akutte og oppstår under, eller kort tid etter eksponering (1).

I en japansk studie fra 1992 ble det riktig nok rapportert en overraskende høy forekomst av senreaksjoner med disseminert makulopapulært utslett hos forsøkspersoner som ble behandlet med fluorescein, oxybuprokain og betalaktamantibiotikumet cefclidin. Slike reaksjoner var sjeldne hos forsøkspersoner behandlet bare med cefclidin, og forfatterne spekulerer i om fluorescein kan ha bidratt til å gi en slik senreaksjon av antibiotikumet (2). Samme forskergruppe har senere bekreftet funnet i et dyreforsøk, hvor også andre betalaktamantibiotika ble testet, og man fant at fluorescein ga forverring av utslett (3). Lignende funn er imidlertid ikke funnet omtalt andre steder, og relevansen og validiteten er derfor usikker.

Konklusjon
På bakgrunn av den tidsmessige sammenheng er det nærliggende å mistenke at pasientens allergiske reaksjon skyldes pivmecillinam. Allergiske reaksjoner knyttet til fluorescein beskrives i all hovedsak i forbindelse med eller kort tid etter eksponering. På bakgrunn av funnene i de japanske studiene referert over kan det likevel ikke utelukkes at fluorescein kan øke risikoen for hypersensitivitet for betalaktamantibiotika, og således likevel kan ha hatt en betydning for utfallet, men det understrekes at en eventuell slik sammenheng er svært sparsomt undersøkt og beskrevet.

Referanser
  1. 1. Bearelly S, Rao S et al. Anaphylaxis following intravenous fluorescein angiography in a vitreoretinal clinic: report of 4 cases. Can J Ophthalmol 2009; 44(4): 444-5.
  2. 2. Tone T, Ikezawa Z et al. Enhancing effects of fluorescein on beta-lactam rash. I: High incidence of cefclidin rashes in an ophthalmological volunteer trial (abstract). J Dermatol 1992; 19(9): 534-6.
  3. 3. Ikezawa Z, Sugihara Y et al. Enhancing effects of fluorescein on beta-lactam rash. II: Enhancing effects of fluorescein on generalized rash induced by beta-lactam antibiotics in guinea pigs (abstract). J Dermatol 1992; 19(9): 537-43.