Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4395, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 31.10.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

FLv-kur, pregabalin og sicca-symptomer

Dato for henvendelse: 31.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4395, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med Sjøgrens syndrom; uttalt tørrhet i øyne, munn, svelg og underliv i mange år, dessuten utbredte ledd-og muskelsmerter og tretthet, men negativ ANA. Pasienten hadde tykktarmkreft for omtrent 10 år siden, og og fikk cytostatika i form av 5 FLv-kurer (blant annet fluorouracil og kalsiumfolinat (Rescuvolin), i følge journal). Pasienten har også stått på pregabalin (Lyrica) i rundt 10 år. Er det kjent om denne typen cytostatika kan gi siccasymptomer så lenge som 10 år etter behandlingen eller kan pregabalin forklare sicca-symptomer?

SVAR: Nordisk FLv-kur består av 5-fluorouracil (5-FU) og kalsiumfolinat som angitt i pasientens journal (1).

I legemidlenes godkjente norske preparatomtaler (SPC) er de begge assosiert med en rekke ulike bivirkninger. Kjente bivirkninger av fluorouracil er blant annet blokkerte tårekanaler, men også økt tåreproduksjon (2). Kjente bivirkninger av pregabalin er munntørrhet, tørrhet i nesen og tørre øyne, men også økt tåreproduksjon. Pregabalin er i tillegg assosiert med sedasjon, utmattelse og "brennende følelse", men sistnevnte er ikke spesifikt knyttet til munn/svelg (3). Selv om disse symptomene er kjente bivirkninger betyr ikke det nødvendigvis at legemidlene er assosiert med Sjøgrens syndrom. Det foreligger noen svært få enkeltrapporter hvor 5-fluorouracil eller pregabalin er satt i mulig sammenheng med Sjøgrens syndrom i Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsgdatabase*. Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er imidlertid mangelfull i dette materialet, og tallene sier heller ingen ting om eventuell frekvens av de meldte bivirkningene (4).

Diagnosen Sjøgrens syndrom er vanskelig å stille fordi symptomer og funn ofte er diffuse og fordi hovedsymptomene (tørr munn og tørre øyne) også forekommer ved mange andre tilstander, inkludert som legemiddelbivirkninger (5). Pasientens symptomer kan altså skyldes en kombinasjon av syndromet og en legemiddelbivirkning uten at dette nødvendigvis kan differensieres. Seponering av legemidlet kan redusere symptomene i slike tilfeller, men eventuell grad av bedring er umulig å forutsi.

Det foreligger er kasusrapport der en pasient med tykktarmkreft opplevde sicca/Sjøgrens syndrom-symptomer etter GOLFIG-kur som blant annet inneholder 5-FU og folinsyre, men også gemcitabin, oksaliplatin og immunoadjuvante cytokiner (blant annet interleukin-2). Pasienten fikk symptomene rett etter avsluttet kur, men ble helt symptomfri igjen etter avsluttet IL-2-behandling ett år etter kuren (1). Det er ikke funnet rapporter om sicca-symptomer mange år etter avsluttet cytostatikakur.

KONKUSJON
Det er vanskelig å sikkert knytte 5-FU og/eller pregabalin til pasientens symptomer, men flere av pasientens symptomer er både assosiert med Sjøgrens syndrom og med legemidlene. Det er ikke kjent at tidligere 5-FU-behandling eller pregabalin i seg selv gir Sjøgrens syndrom. Seponering av pregabalin kan redusere symptomene i det aktuelle tilfellet, men grad av eventuell bedring er umulig å forutsi og vil også avhenge av pasientens Sjøgrens syndrom.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Dahl O, Lehne G et al (red.). Cytostatikaboken. http://cytostatikaboken.moses.no/ (30. oktober 2012).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Flurablastin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 10. juni 2011).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. november 2011).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 30. oktober 2012.
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. [Tittel]. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 15. desember 2009).
  6. 6. Tenti S, Correale P et al. Occurrence of Sjogren syndrome in a long-term survivor patient with metastatic colon carcinoma treated with GOLFIG regimen [letter]. Journal of Chemotherapy 2012; 24(4): 245-6.