Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 4453, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.12.2012

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Isotretinoin og lungebivirkninger

Dato for henvendelse: 20.12.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 4453, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er tungpusthet en kjent bivirkning ved isotretinoin? Kan isotretinoin eventuelt utløse astma?

SVAR: Bronkospasme (spesielt hos pasienter med astma) er den eneste lungebivirkningen som omtales i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for isotretinoin (1). Bivirkningen angis som svært sjelden (<0,01%).

I bivirkningsoppslagsverket 'Meyler's side effects of drugs used in cancer and immunology' refereres imidlertid at forverring av astma, pneumothorax, pleural effusjon, interstitiell fibrose, pulmonalt granulom og forverret lungefunksjon alle er rapportert ved bruk av isotretinoin. Det angis at anstrengelsesutløst astma kan være forårsaket av reduksjon i forsert ekspiratorisk strømningshastighet og isotretinoins uttørkende effekt på slimhinner i respirasjonssystemet (2).

Fem artikler indeksert i Medline omtaler bronkospasme eller forverring av astma ved bruk av isotretinoin (3-7). RELIS har bare tilgang til to av disse.

Sabroe og medarbeidere beskriver en 16 år gammel gutt med mild astma sporadisk behandlet med salbutamol, som utviklet nattlige symptomer og anstrengelsesutløst hvesing i løpet av den første måneden han ble behandlet med isotretionin. Astmabehandlingen ble intensivert med beklometason 1000 mikrogram daglig og salbutamol for symptomkontroll. Plagene forsvant ved seponering av isotretinoin og gjenoppsto ved reeksponering (3).

Kapur og medarbeidere beskriver en 41 år gammel kvinne med mild astma sporadisk behandlet med salbutamol, som fem dager etter påbegynt behandling med isotretinoin opplevde signifikant eksaserbasjon av sin astma, med redusert toppstrømningshastighet, hvesing og hoste. Astmabehandlingen ble intensivert til salbutamol 12 ganger daglig og beklometason 800 mikrogram daglig. Kvinnen opplevde dramatisk bedring i løpet av 24 timer etter seponering av isotretinoin (4).

I artikkelen av Kapur og medarbeidere omtales også pasienten tidligere beskrevet av Fisher (5). En 20 år gammel pasient, som også opplevde umiddelbar bedring med hensyn på bronkospasmer etter seponering av isotretinoin.

KONKLUSJON
Lungebivirkninger av isotretinoin er svært sparsomt beskrevet, men kasuistikkene som finnes i litteraturen er overbevisende. Isotretinoins uttørkende effekt på slimhinner i respirasjonssystemet kan være en plausibel forklaring. Merk at seponering av isotretinoin ga rask og fullstendig remisjon av lungesymptomene i alle disse tilfellene. Sett i forhold til den omfattende bruken av isotretinoin på verdensbasis forekommer lungebivirkninger formodentlig svært sjelden, men spesiell oppmerksomhet hos pasienter med kjent astma kan synes hensiktsmessig. Prøveseponering vil kunne gi verdifull tilleggsinformasjon hos pasienter som debuterer med slike plager etter oppstart av isotretinoinbehandling.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin orifarm. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 1. juni 2011).
  2. 2. Aronson JK, editor. Meylers side effects of drugs used in cancer and immunology 2010: 171.
  3. 3. Sabroe RA, Staughton RC et al. Bronchospasm induced by isotretinoin. BMJ 1996; 312(7035): 886.
  4. 4. Kapur N, Hughes JR et al. Exacerbation of asthma by isotretinoin. Br J Dermatol 2000; 142(2): 388-9.
  5. 5. Fisher DA. Exercise-induced bronchoconstriction related to isotretinoin therapy. J Am Acad Dermatol 1985; 13(3): 524.
  6. 6. Bergman U, Rosholm JU. Användning av läkemedelsregister. Kan isotretinoin förvärra astma? Lakartidningen 1994; 91(34): 2977-8.
  7. 7. Schmutz JL, Barbaud A et al. Aggravation d'un asthme par l'isotrétinoïne. Ann Dermatol Venereol 2001; 128(5): 691.