Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4511, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 18.02.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av pityriasis versicolor hos gravide

Dato for henvendelse: 18.02.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4511, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En gravid har behov for behandling mot pityriasis versicolor. Hva er anbefalt behandling hos gravide?

SVAR: Pityriasis versicolor er en vanlig soppinfeksjon som skyldes gjærsoppen Malassezia furfur. Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell angir begge at lokalbehandling er førstevalg ved pityriasis versicolor. Det nevnes følgende medikamentvalg i begge kilder, uten angitt prioritet: Ketokonazol krem eller sjampo, propylenglykol 50% oppløsning, terbinafin krem eller selen sjampo (1, 2).

Ketokonazol sjampo foretrekkes ofte foran krem, da det vanligvis er anbefalt å behandle store hudområder. Sjampo smøres direkte på huden, og skylles av etter 5-15 minutter. Behandlingen gjentas to-tre ganger ukentlig i tre-fire uker (1). Det understrekes at slik bruk av sjampo er utenfor indikasjon, men dette må anses å være en etablert behandlingsform og dosering. Alternativt kan krem benyttes. Den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til ketokonazol angir at systemisk behandling ikke skal benyttes under graviditet, men at lokalbehandling anses som trygt (3). Dette er i tråd med aktuelle oppslagsverk (4, 5).

Det finnes ikke markedsførte preparater med propylenglykol som er egnet til behandling av pityriasis versicolor. Slikt preparat må i så fall forskrives magistrelt. Lokalbehandling med propylenglykol anses som trygt under graviditeten (5). RELIS anbefaler ikke magistrell forskrivning dersom det finnes registrerte legemidler som kan brukes.

Sjampo med innhold av selensulfid kan ifølge SPC og andre relevante oppslagsverk brukes under graviditet (5, 6). Slik sjampo er godkjent brukt ved aktuell indikasjon.

Terbinafin krem har også godkjent indikasjon ved pityriasis versicolor. SPC angir for øvrig at bruk under graviditet bør unngås på grunn av manglende dokumentasjon (7). Andre oppslagsverk angir at lokalbehandling er å anse som trygt (4, 5).

KONKLUSJON
Alle anbefalte lokalbehandlinger av pityriasis versicolor anses som trygt hos gravide. RELIS finner ikke grunnlag for å anbefale en av behandlingene spesielt. Systemisk behandling med ketokonazol hos gravide bør unngås.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Pityriasis versicolor. http://www.legehandboka.no/ (5. juni 2010).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T16.5.3.2 Pityriasis versicolor. http://www.legemiddelhandboka.no/ (sist endret: 20. juni 2010).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fungoral (krem). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. oktober 2012).
  4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2011; 9th ed.
  5. 5. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverknan/ (innhentet 8. februar 2013).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selsun. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 16. november 2012).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamisil (krem). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. juni 2011).