Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4551, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.03.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bromokriptin tidlig i graviditeten

Dato for henvendelse: 14.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4551, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En jente med prolaktinom har brukt bromokriptin (Parlodel) inntil uke ni av graviditeten. Kan dette ha konsekvenser for barnet?

SVAR: I godkjent norsk preparatomtale (SPC) for bromokriptin er det angitt at klinisk erfaring ikke tyder på at bromokriptin har uheldig virkning på graviditeten eller fosteret. Preparatet er kontraindisert ved hypertensive tilstander under graviditet (1).

Bromokriptin er foretrukket behandling av prolaktinom i graviditeten, blant annet fordi det er betydelig mer erfaring med bromokriptin enn kabergolin (1). Forekomst av misdannelser hos barn født av mødre behandlet med bromokriptin under graviditeten er tilsvarende den man ser hos mødre i normalpopulasjonen som ikke har vært legemiddelbehandlet (3, 4). I det svenske medisinske fødselsregisteret er det registrert 813 mødre som har benyttet bromokriptin tidlig i graviditeten. Av disse ble det født 16 barn (mot 16-17 forventet i normalpopulasjonen) med en eller annen misdannelsesdiagnose, og ingen misdannelsesdiagnoser var overrepresentert. I datamaterialet er det noe økt forekomst av tidlig fødte barn og flerfødsler, men dette knyttes til fertilitetsbehandling og prøverørsbefruktning (3). Langtidsoppfølging av 213 barn født av mødre behandlet med bromokriptin i graviditeten i inntil seks år viste at de hadde normal mental og fysisk utvikling (4).

KONKLUSJON
Man har lang erfaring med bruk av bromokriptin, også til gravide og det er foretrukket behandling for prolaktinom i graviditeten. Det er ikke grunnlag for å vente at bromokriptinbehandling av mor under graviditeten vil gi noen uheldige konsekvenser for barnet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Parlodel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. juli 2009).
  2. 2. Molitch ME. Prolactinoma in pregnancy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2011; 25(6): 885-96.
  3. 3. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Bromokriptin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 4. oktober 2011).
  4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2011; 9th ed.: 162-3.