Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4557, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 18.03.2013

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Karbamazepin og samtidig bruk av antikonseptiva

Dato for henvendelse: 18.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4557, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kvinne i 30-årene plages med kraftig menstruasjon og væskeretensjon i kroppen, samt brystspreng uken før menstruasjon. Hun har epilepsi, og bruker karbamazepin (Tegretol) 200 mg daglig. Lege ønsker å starte opp med p-pille (Yasmin eller Microgynon), men pasienten fortalte at det hadde hun prøvd for 15 år siden, og den gangen var hun plaget med uregelmessige blødninger. En nevrolog frarådet da bruk av p-pillen og karbamazepin samtidig. Legen lurer på om dette stemmer, og om det er slik at p-pillen blir mindre sikker, eller eventuelt at karbamazepin ikke blir så effektiv?

SVAR: Samtidig bruk av karbamazepin og p-piller
RELIS har ved flere anledninger utredet denne problemstillingen (1, 2) hvor det refereres følgende: Metabolismen av både østrogener og progestogener øker ved samtidig bruk av enzyminduserende antiepileptika, deriblant karbamazepin, og ved samtidig bruk bør dosene av østrogen og progestogen økes. Etinyløstradioldoser på 50 mikrogram er anbefalt, og progestogendosen bør være godt over vanlig ovalusjonshemmende dose. I en oversiktsartikkel publisert i 2008 er det angitt ovalusjonshemmende doser til forskjellige progestogener, men det er ikke beskrevet hvor mye over denne dosen man bør gå ved samtidig bruk av enzyminduserende antiepileptika. Forslag til løsning er doble doser av vanlige p-piller da dette vil overstige ovalusjonshemmende dose progestogen i større grad enn ved bruk av p-piller som inneholder 50 mikrogram etinyløstradiol per tablett (høydose, fås på generelt godkjenningsfritak). Det kan eventuelt benyttes to ulike preparater samtidig for å ikke overstige 50 mikrogram etinyløstradiol til sammen, for eksempel Microgynon og Loette.

Fullstendig antikonseptiv effekt ved bruk av høydose p-piller samtidig med enzyminduserende antiepileptika kan ikke garanteres, og barrieremetoder kan i noen tilfeller være nødvendig. Kontinuerlig bruk av p-piller, uten å ha et pillefritt intervall, er hevdet å øke sikkerheten (1).

Aktuelle behandlingsalternativer til kombinajonspiller hos kvinner som behandles med enzyminduserende antiepileptika kan være hormonspiral eller p-sprøyte (3, 4). P-sprøyte bør i slike tilfeller gis intramuskulært hver 10. uke, mot normalt hver 12. uke (4).

Interaksjonsdatabaser angir at kombinasjonen mellom karbamazepin og p-piller bør unngås da det i interaksjonsstudier har vært vist gjennomsnittlig 50% nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol, men at p-piller med 50 mikrogram etinyløstradiol kan brukes (5, 6).

Spørsmålsstiller ønsker å bruke enten levonorgestrel/etinyløstradiol (Microgynon) eller drospirenon/etinyløstradiol (Yasmin). Levonorgestrel 0,06 mg/dag og drospirenon 2 mg/dag angis å være ovalusjonshemmende doser (7). Microgynon og Yasmin inneholder henholdsvis 0,15 mg levonorgestrel og 3 mg drospirenon (8, 9). Statens legemiddelverk har utarbeidet en prevensjonsguide hvor anbefalingen er å velge p-pille med østrogen og levonorgestrel (som Loette, Microgynon eller Oralcon). Studier tyder på at slike kombinasjonspiller gir lavest risiko for blodpropp (10).

Effekt av karbamazepin
RELIS har ikke funnet dokumentasjon for at samtidig bruk av antikonseptiva reduserer effekten av karbamazepin.

KONKLUSJON
Metabolismen av både østrogener og progestogener øker ved samtidig bruk av enzyminduserende antiepileptika, deriblant karbamazepin, og ved samtidig bruk bør dosene av østrogen og progestogen økes. En mulig løsning er doble doser av vanlige p-piller da dette vil overstige ovalusjonshemmende dose progestogen i større grad enn ved bruk av p-piller med 50 mikrogram etinyløstradiol per tablett (høydose, fås på generelt godkjenningsfritak). Fullstendig antikonseptiv effekt ved bruk av høydose p-piller samtidig med enzyminduserende antiepileptika kan likevel ikke garanteres, og barrieremetoder kan i noen tilfeller være nødvendig. RELIS har ikke funnet dokumentasjon for at samtidig bruk av antikonseptiva reduserer effekten av karbamazepin.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 4991, RELIS Vest (www.relis.no/database)
 2. 2. RELIS database 2010; spm.nr 6262, RELIS Vest (www.relis.no/database)
 3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Epilepsi. http://www.legehandboka.no/ (18. mars 2013)
 4. 4. Rytter E, Johannessen SI, Nakken KO. Medikamentell antikonsepsjon hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 12: 1674-5.
 5. 5. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (14. mars 2013).
 6. 6. Drug Interactions Checker (USA). http://www.drugs.com/drug_interactions.html (14.mars 2013).
 7. 7. Schwenkhagen AM, Stodieck SR. Which contraception for women with epilepsy? Seizure. 2008; 17(2): 145-50.
 8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. januar 2013).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Yasmin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. november 2012).
 10. 10. Statens legemiddelverk. Prevensjonsguide (hormonell). http://www.legemiddelverket.no/ (24. januar 2013).