Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4809, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.10.2013

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og amming

Dato for henvendelse: 23.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4809, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Jordmor har en gravid i uke 34 med epilepsi til kontroll. Hun har brukt lamotrigin (Lamictal) 300 mg x 2 gjennom hele svangerskapet. Er dette forenelig med amming?

SVAR: Ved bruk i svangerskap endres farmakokinetikken av lamotrigin i betydelig grad, slik at de aller fleste gravide må øke dosen gjennom svangerskapet, og redusere dosen igjen etter fødsel. Jevnlig oppfølging og hyppige serumkonsentrasjonsmålinger er anbefalt. Dette er beskrevet utførlig i en tidligere RELIS-utredning (1).

Lamotrigin går over i morsmelk. En kilde angir at den relative barnedosen utgjør 11% av mors dose, men at det er stor variasjon (2). En annen kilde oppgir at serumkonsentrasjonen hos det diende barnet ligger omkring 30% av mors serumkonsentrasjon, men at det er svært stor variasjon fra barn til barn, noe som sannsynligvis skyldes at barna har veldig ulik evne til å skille ut lamotrigin (3).

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for Lamictal er anbefalt dosering ved monoterapi ved epilepsi 100-200 mg daglig, men det er angitt at doser helt opp til 500 mg daglig har vært nødvendig hos enkelte (4). Denne kvinnen bruker 600 mg daglig. Ut fra opplysningene fra spørsmålsstiller har hun brukt denne dosen gjennom hele svangerskapet, men det er mer sannsynlig at dosen er økt i løpet av svangerskapet som en følge av økt utskillelse. Det er i så fall viktig at dosen reduseres raskt igjen etter fødselen, da farmakokinetikken til lamotrigin normaliseres i løpet av 1-3 uker etter fødsel (1).

Risikoen ved bruk av lamotrigin under amming vil avhenge av dose. I anbefalte doser regnes bruk av lamotrigin å være forenelig med amming (2, 3). Ved svært høye doser som i dette tilfellet vil risikoen for påvirkning av barnet selvfølgelig være større. Vi forutsetter at dosen reduseres etter fødselen, og at barnet dermed kan ammes som normalt.

KONKLUSJON
Lamotrigin kan brukes i anbefalte doser ved amming. Ved doser ut over anbefalt dosering øker risikoen for påvirkning av barnet. Etter fødselen går utskillelsen av lamotrigin ned hos mor, og dosejustering er vanligvis nødvendig. Kvinnens lamotrigindose må følges spesielt tett opp under graviditet og etter fødsel.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 3173, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset. Läkemedel och amning. Lamotrigin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-amning/ (7. juni 2012).
  3. 3. Hale TW, editor. Medications and mothers milk: A manual of lactational pharmacology 2012; 15th ed.: 651-3.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26. august 2013).