Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5050, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 26.05.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Forebygging av meningokokksmitte hos gravid

Dato for henvendelse: 26.05.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5050, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient gravid i uke 20 har hatt nærkontakt med søster som har påvist meningokokkinfeksjon og nå ligger på isolat. Bør pasienten behandles profylaktisk? I så fall hvilket medikament, dose og varighet? Anbefales det at hun gis vaksine?

SVAR: Profylakse mot meningokokksykdom er omtalt i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten: Ved meningokokksykdom er det økt risiko for tilfeller i nærmiljøet. Hensikten med antibiotikaprofylakse er å utrydde eventuelt bærerskap av meningokokker hos familiemedlemmer og ”kyssekontakter”. Beslutning om antibiotikaprofylakse og vaksinering skal diskuteres med smittevernansvarlig. Profylakse gis til alle i pasientens husstand og nærkontakter f.eks kjærester/kyssekontakter og helsepersonell som er eksponert for pasientens munnsekret. Profylaksen gis så snart som mulig. Man skal ikke avvente svar på mikrobiologiske prøver. Profylaksen gis for å hindre infeksjon i den første uken etter primærkasus hvor risikoen for samtidige tilfeller er størst (1).

Anbefalt antibiotikum til profylakse mot meningokokksykdom til voksne er ciprofloksacin 500 mg som enkeltdose eller azitromycin 500 mg som enkeltdose. Humandata tyder ikke på at ciprofloksacin er teratogent. Fordi det har blitt rapportert om bruskskader i dyrestudier anbefales likevel at et alternativt antibiotikum benyttes. Azitromycin anbefales i likhet med erytromycin og øvrige makrolider ikke brukt i første trimester (1). RELIS har tidligere påpekt at grunnlaget for denne advarselen er relativt tynt og omdiskutert (2). I dette tilfellet er kvinnen gravid i andre trimester, og kan derfor trygt bruke azitromycin. Etter vår mening kan både ciprofloksacin og azitromycin gis når som helst i graviditeten dersom det vurderes som nødvendig for å forebygge meningokokksmitte.

Når det gjelder vaksine så er dette neppe aktuelt i en akutt smittesituasjon på grunn av at det vil ta tid å opparbeide immunitet etter vaksinasjonen. Folkehelseinstituttet anbefaler at eventuell vaksinasjon av gravide som hovedregel ikke bør gjøres i svangerskapets første trimester. Unntak kan være aktuelt ved stor smitterisiko, siden sykdommen det kan vaksineres mot oftest medfører høyere risiko enn vaksinasjonen. Meningokokkvaksiner er sjelden indisert til gravide. Ved stor smitte­fare (epidemisi­tuasjon) kan likevel vaksinasjon være aktuelt (3).

KONKLUSJON
Dersom en gravid kvinne har behov for profylakse mot meningokokksykdom kan standardbehandling velges. Azitromycin bør velges til gravide etter første trimester, men ciprofloksacin kan også benyttes dersom det vurderes som nødvendig. Meningokokkvaksine kan gis til gravide ved stor smittefare. Eventuell vaksinasjon vil uansett ikke kunne erstatte profylaktisk behandling med antibiotika dersom det er indikasjon for dette.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2012).
  2. 2. Westergren T, Mørch-Johnsen G et al. Kan gravide kvinner få erytromycin? http://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2013/Kan_gravide_kvinner_fa_erytromycin (6. mai 2013)
  3. 3. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka. 1.08 Vaksinasjon i ulike livsfaser. http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/vaksinasjonsboka (Sist oppdatert: 24. mars 2014)