Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5100, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.07.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Triamcinolon injeksjon ved osteogenesis imperfecta?

Dato for henvendelse: 11.07.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5100, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med osteogenesis imperfecta og uttalt pollenallergi ønsker injeksjon med triamcinolon (Kenacort-T). Er dette tilrådelig?

SVAR: Osteogenesis imperfecta er en genetisk sykdom med feil i kollagenet som fører til lav beinmasse og økt bruddtendens, kortvoksthet og deformiteter (1). I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for triamcinolon (Kenacort-T) er verken osteogenesis imperfecta (OI) eller osteoporose spesifikt angitt som en kontraindikasjon, men triamcinolon anbefales brukt med forsiktighet ved blant annet osteoporose (2).

I en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening er det omtalt bruk av glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi hvor det anbefales at man bør være tilbakeholden med systemiske glukokortikoider ved tilstander som blant annet lav beintetthet eller osteoporose (3). Glukokortikoider gir beintap uavhengig av hvilken sykdom som behandles. Sykdom, beinmineraltetthet og bruk av glukokortikoider er uavhengige risikofaktorer som i slike tilfeller bør vurderes for hver enkelt pasient.

RELIS har ved søk i medisinske litteraturdatabaser ikke funnet ytterligere dokumentasjon på bruk av triamcinolon ved osteogenesis imperfecta.

Injeksjon med glukokortikoider
Profylaktisk behandling med injeksjoner av glukokortikoider frarådes på generelt grunnlag. De store spennene i effektvarighet og det hyppige fraværet av blindings- og randomiseringsprosedyrer i studiene kan tyde på at de positive rapporterte virkningene i noen grad kan være uspesifikke glukokortikoideffekter med innslag av placebofenomener. Det finnes heller ikke dokumentasjon som tilsier at injiserte glukokortikoider virker kvalitativt eller kvantitativt forskjellig fra ekvipotente perorale doser (3, 4). En internasjonal terapiretningslinje fra 2010 (5) inneholder eksplisitte råd om å avstå fra injeksjonsbehandling med glukokortikoider til sesongallergikere på grunn av bivirkningsfaren (3). Det er viktig å minne om at injeksjonsterapi med glukokortikoider bygger på et utilstrekkelig vitenskapelig fundament, at bivirkningsforekomsten kan være betydelig, samt at injeksjonsterapi neppe gir symptomatiske effekter som ikke vel så enkelt kan oppnås med peroral terapi. Dette tilsier at man bør være tilbakeholden med å tilby slik behandling (3).

KONKLUSJON
Glukokortikoider gir beintap uavhengig av hvilken sykdom som behandles, og det anbefales at man bør være tilbakeholden med systemiske glukokortikoider ved tilstander som blant annet ved lav beintetthet og osteoporose. Generelt frarådes injeksjoner av glukokortikoider til sesongallergikere, først og fremst på bakgrunn av betydelig bivirkningsrisiko. RELIS fraråder bruk av glukokortikoidinjeksjon hos den aktuelle pasienten med en sykdom som karakteriseres av blant annet lav beinmasse og økt bruddtendens.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Osteogenesis imperfecta . http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 23. august 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Kenacort-T. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 28. mars 2014).
  3. 3. Aadal M, Slørdal L. Glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:186–8.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 21. mai 2013).
  5. 5. Brozek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 466–76.