Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5145, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.08.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Langtidsbruk av parafin

Dato for henvendelse: 28.08.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5145, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En anorektisk kvinne har i en årrekke misbrukt bisakodyl (Toilax) tabletter, opp til 50 tabletter per dag. Etter gradvis nedtrapping bruker hun nå åtte tabletter daglig. På grunn av obstipasjonstendens har hun måttet bruke parafinemulsjon 500 mg/ml 20 ml, og har stått på dette i seks måneder. Er det påvist noen skadelige effekter ved langtidsbruk av parafin?

SVAR: Langvarig bruk av bisakodyl kan føre til kraftig svekkelse av normal tarmfunksjon og avhengighet av laksantia (1). Kronisk bruk kan også medføre hypokalemi og forstyrrelser i syre-base-balansen (1, 2).

Parafin har vært brukt i lang tid som et mykgjørende og smørende avføringsmiddel. Til tross for dette finnes det lite systematisk kunnskap om bruk, bivirkninger og langtidseffekter. Parafin virker lokalt i tarmen ved å smøre avføringen, og er stort sett godt tolerert (3). Det har lenge vært antatt at parafin kan påvirke opptaket av fettløselige vitaminer, men dokumentasjonen er svak, og RELIS har i en tidligere utredning konkludert med at dette neppe er klinisk relevant ved kort tids bruk (4). Det kan ikke utelukkes at langtids bruk av parafin kan påvirke opptak av fettløselige vitaminer, selv om det ikke finnes dokumentasjon på en slik sammenheng (3, 5). En publisert kasuistikk fra 2006 underbygger denne vurderingen. Den beskriver en 17 år gammel kvinne som brukte 400 ml parafin daglig i minst fem måneder. Til tross for dette var serumkonsentrasjonen av vitamin A, D, E og K innenfor normalverdiene, og ingen negative effekter er beskrevet i kasuistikken (6). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell oppgir likevel at regelmessig bruk kan medføre malabsorpsjon av fettløselige vitaminer med hypokalsemi og koagulasjonsforstyrrelser (7).

Registrerte bivirkninger ved bruk av parafin er anal lekkasje, irritasjon og vandig diaré (5). Vi har i de kildene vi har søkt ikke funnet beskrevet andre skadelige effekter, heller ikke på tarmfunksjon, ved langtidsbruk av parafin. Da langtidsbruk av parafin ikke er systematisk undersøkt kan ikke negative effekter utelukkes, men med tanke på den historisk omfattende bruken av parafin vil man anta at slike effekter ville vært oppdaget tidligere.

KONKLUSJON
Det er ikke påvist skadelige effekter ved langtidsbruk av parafin. Muligheten for langtidseffekter kan ikke utelukkes, og enkelte kilder angir redusert opptak av fettløselige vitaminer som en mulig effekt, selv om en slik sammenheng ikke er dokumentert.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Toilax. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. april 2014).
  2. 2. Wald A. Management of chronic constipation in adults. Version 17.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. april 2013).
  3. 3. Sharif F, Crushell E et al. Liquid paraffin: a reappraisal of its role in the treatment of constipation. Arch Dis Child 2011; 85: 121-4.
  4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 3210, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Micromedex® 2.0. Liquid paraffin. http://www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 28. august 2014).
  6. 6. Gal-Ezer S, Shaoul R. The safety of mineral oil in the treatment of constipation - a lesson from prolonged overdose. Clin Pediatr 2006; 45: 856-8
  7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L12.11.4.1 Parafin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 21. mai 2013).