Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 5199, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.10.2014

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av høye doser lisdeksamfetamin

Dato for henvendelse: 22.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 5199, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: I følge Felleskatalogen er maksimal dose av Elvanse (lisdeksamfetamin) 70 mg daglig. Dette tilsvarer 20,8 mg deksamfetamin, som jo er en liten dose for store ungdommer. Finnes det erfaring med bruk av større doser?

SVAR: I følge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) tilsvarer 70 mg lisdeksamfetamindimesilat 20,8 mg deksamfetamin. 70 mg er høyeste anbefalte dose, og det opplyses at høyere doser ikke er undersøkt (1). Ved bruk av deksamfetamin anbefales til voksne en vedlikeholdsdose på 20-40 mg daglig, mens dosen til barn ikke bør overskride 30 mg daglig (2).

Lisdeksamfetamin er et prodrug til deksamfetamin, som etter opptak hydrolyseres av enzymer i blod til levo-lysin (en aminosyre) og deksamfetamin (3). Det er vist at lisdeksamfetamins farmakokinetikk er lineær også i doser ut over 70 mg. I en studie ble det vist at omdannelsen til aktivt deksamfetamin var proporsjonal med dose lisdeksamfetamin i enkeltdoser helt opp til 250 mg, noe som tyder på at det ikke skjer en metning av enzymene som hydrolyserer lisdeksamfetamin (4).

Vi har ikke funnet beskrevet klinisk bruk av høyere doser enn 70 mg daglig, men slike doser er blant annet gitt i studier som har undersøkt misbrukspotensialet til lisdeksamfetamin. Ved doser på 100 og 150 mg skårer lisdeksamfetamin lavere enn tilsvarende doser med vanlige deksamfetamintabletter på såkalt "drug-liking", noe som sannsynligvis skylder det forsinkede opptaket av deksamfetamin og dermed en lavere maksimal serumkonsentrasjon og langsommere konsentrasjonsstigning. Lisdeksamfetamin har på bakgrunn av dette trolig et noe lavere misbrukspotensial enn deksamfetamin (5). Det er likevel viktig å ha klart for seg at virkestoffet er det samme, og at også lisdeksamfetamin har misbrukspotensial.

I likhet med andre sentralstimulerende midler kan lisdeksamfetamin gi bivirkninger som redusert appetitt, vekttap, insomni samt økning i blodtrykk og puls. Slike bivirkninger er doseavhengige (1, 5).

Fra et teoretisk synspunkt er det etter vår mening ingen grunn til at lisdeksamfetamin ikke skal kunne doseres like høyt som tilsvarende doser deksamfetamin. Frigjøringen av deksamfetamin fra lisdeksamfetamin kan sammenlignes med den fra depotformulert deksamfetamin (3), og vil gi lavere maksimal serumkonsentrasjon og langsommere konsentrasjonsstigning enn ved bruk av vanlige tabletter deksamfetamin. Forskrivende lege bør være oppmerksom på at man ved bruk av høyere doser enn det som er omtalt i SPC forskriver utenfor godkjent indikasjon, og dermed påtar seg et større juridisk ansvar for å vurdere forsvarligheten (6).

RELIS har nylig svart på spørsmål om samtidig bruk av hurtigvirkende sentralstimulerende midler som tilleggsbehandling sammen med lisdeksamfetamin. Slik bruk er ikke omtalt i SPC for Elvanse, og i følge produsenten skal ikke slike tilleggsdoser være nødvendig. RELIS konkluderte da med at bruk av hurtigvirkende deksamfetamin eller metylfenidat ikke er kontraindisert i kombinasjon med Elvanse (7).

KONKLUSJON
Bruk av lisdeksamfetamin er dokumentert og godkjent i doser opp til 70 mg. Dette tilsvarer en dose i nedre område for anbefalt vedlikeholdsdose deksamfetamin for voksne. Forskriving av høyere doser lisdeksamfetamin er utenfor godkjent indikasjon, og bør bare skje etter en grundig vurdering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elvanse. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13. mai 2014).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L6.8.1.1 Deksamfetamin/amfetamin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 7. februar 2014).
  3. 3. Wigal S, Raja P et al. An update on lisdexamfetamine dimesylate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Expert Opin Pharmacother 2013, 14 (1). 137-45
  4. 4. Ermer J, Homolka R et al. Lisdexamfetamine dimesylate: Linear dose-proportionality, low intersubject and intrasubject variability, and safety in an open-label single-dose pharmacokinetic study in healthy adult volunteers. J Clin Pharmacol 2010; 50: 1001-10.
  5. 5. Coghill D, Caballero B et al. A systematic review of the safety of lisdexamfetamine dimesylate. CNS Drugs 2014; 28: 497-511
  6. 6. Raknes G. Gamle legemidler, nye muligheter. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(1): 62-5.
  7. 7. RELIS database 2014; spm.nr. 5180, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)