Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5305, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 02.01.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pimekrolimus eller metronidazol til barn (1,5 år)

Dato for henvendelse: 02.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5305, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En gutt på 1,5 år med atopisk disposisjon i familieanamnese er behandlet for eksem rundt munn med hydrokortisonbutyrat (Locoid) og gruppe III-steroid i lang tid uten nevneverdig effekt. Bakteriundersøkelse med hudflora og negativ for sopp. Det mistenkes nå perioral dermatitt. Pimekrolimus (Elidel) er beskrevet med effekt hos steroidindusert perioral dermatitt og det vurderes å forsøke dette. Alternativ er topikal metronidazol (Rozex), er dette trygt å gi disse legemidlene til barn?

SVAR: I de respektive godkjente norske preparatomtalene er det angitt at pimekrolimus ikke kan anbefales til pasienter under to år før ytterligere data foreligger (1) og at metronidazol ikke er anbefalt til barn da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt (2). RELIS har tidligere sett på bruk av begge legemidlene hos barn og oppsummert at pimekrolimus bare skal brukes ved atopisk eksem i tilfeller der man ikke kan bruke kortikosteroider og at en europeisk ekspertgruppe har advart mot å bruke pimekrolimus til barn under to år (3). For metronidazol ser det ut til at preparatet brukes ved behandling av perioral dermatitt hos barn, uten at det foreligger rapporter om betydelige lokale eller systemiske bivirkninger. Mens noen kilder angir at kremen skal påsmøres en gang daglig, anbefaler andre kilder applikasjon to ganger daglig (4).

Det britiske oppslagsverket BNF for Children angir også doseringsforslag for pimekrolimus kun til barn to år og eldre. For metronidazol er det angitt at ingen preparater har formell godkjenning til mindre barn, men doseringsangivelse er to ganger daglig for barn 1-18 år (5). Oppslagsverket UpToDate oppsummerer også at det ikke foreligger data for bruk av pimekrolimus til så små barn, og at data på behandling av barn med metronidazol kommer fra kasuistikker og kasus-serier. Steroidindusert perioral dermatitt kan gå tilbake uten annen behandling ved seponering av topikale kortikosteroider, men dette kan ta måneder. Pasienter ønsker derfor ofte medikamentell behandling. For barn under ni år som ikke blir bedre av topikal behandling foreslås her peroral behandling med erytromycin, ettersom barn ikke skal ha perorale tetrasykliner på grunn av risiko for misfarging av tenner (6).

Både for pimekrolimus og metronidazol er det angitt at svært lite av legemidlet vil absorberes systemisk ved topikal behandling (1, 2). Dette innebærer at eventuelle bivirkninger for begge legemidlene mest sannsynlig vil være lokale hudreaksjoner.

KONKLUSJON
Verken pimekrolimus eller metronidazol er formelt godkjent til behandling av barn på 1,5 år og for begge er begrunnelsen at sikkerhet og effekt ikke er undersøkt hos denne pasientgruppen. Det foreligger noe mer data for metronidazol enn for pimekrolimus og på den bakgrunn er det nærliggende å anbefale at metronidazol velges dersom man likevel velger å behandle med topikalt legemiddel. Anbefalt dosering for metronidazol til et barn på 1,5 år varierer mellom påsmurning én eller to ganger per dag.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Elidel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 21. januar 2014).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rozex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 4. oktober 2013).
  3. 3. RELIS database 2010; spm.nr. 4468, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
  4. 4. RELIS database 2012; spm.nr. 4393, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children December 2014 (online). http://www.helsebiblioteket.no/
  6. 6. Reichenberg J. Perioral (periorificial) dermatitis. Version 6.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 23. juli 2013).