Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5326, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 29.01.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Øresus av timolol

Dato for henvendelse: 29.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5326, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med kronisk sinusitt han lever fint med, kan i perioder ha hørt en liten øresus intermitterende, men ikke sjenerende. På grunn av glaukom har han for litt over en uke siden startet med timolol (Timosan) én dråpe i hvert øye daglig. Pasienten opplever nå en forverring av sine øresusplager, sjenerende og holder ham våken om natten. Det er angitt som en sjelden bivirkning i Felleskatalogen. Hvor sannsynlig er det at dette skyldes timolol? Finnes det tall, andre innrapporterte tilfeller av øresus på Timosan øyedråper?

SVAR: I godkjent norsk preparatomtale (SPC) for timolol er det angitt at av sykdommer i øre og labyrint er tinnitus blant de sjeldne (<0,1%) eller mindre vanlige (0,1-1%) bivirkningene registrert ved behandling med timolol peroralt og at dette følgelig ikke kan utelukkes for timolol øyedråper (1). I andre oversikter er det også angitt at timololmaleat (øyedråper) er kjent å kunne gi tinnitus/øresus, men da uten nærmere spesifisering av frekvens eller mekanisme (2, 3).

I Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase* foreligger det i underkant av 50 rapporter hvor tinnitus/øresus er satt i mistenkt sammenheng med bruk av timolol. Litt under halvparten av disse rapportene er fra helsepersonell, resten fra pasienter. Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene (4).

KONKLUSJON
Det foreligger ingen gode estimater for den faktiske forekomsten av øresus ved okulær timololbehandling utover at det er sjeldent. Det er likevel mulig at timololbehandlingen har medvirket eller forårsaket forverring av pasientens øresus, men det at tilstanden (muligens) har vært tilstede før oppstart med timolol øyedråper hos den aktuelle pasienten gjør at man heller ikke kan utelukke andre årsaker.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Timosan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 7. oktober 2013).
  2. 2. Cianfrone G, Pentangelo D et al. Pharmacological drugs inducing ototoxicity, vestibular symptoms and tinnitus: a reasoned and updated guide. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011; 15(6): 601-36.
  3. 3. Lee CA, Mistry D et al. Otologic side effects of drugs. Journal of Laryngology and Otology 2005; 119(4): 267-71).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 28. januar 2015).