Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5337, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.02.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Peroral antikonsepsjon etter fedmekirurgi

Dato for henvendelse: 06.02.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5337, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er det aktuelt å bruke prevensjonsmiddel peroralt etter gastric bypass? Hva med gastric sleeve?

SVAR: Fedmekirurgi kan grovt sett deles inn i restriktive prosedyrer (innsnevring av magesekk), malabsorptive prosedyrer (fjerning eller bypassing av deler av tynntarmen) eller prosedyrer som kombinerer disse. Gastric bypass er en malabsorptiv prosedyre, og kan medføre store endringer i absorbsjonen av næringsstoffer og legemidler.

Sleeve-gastrektomi er en restriktiv prosedyre hvor man fjerner store deler av magesekkens store kurvatur. Dette kan medføre endringer av pH i magesekken, raskere ventrikkeltømming og mindre kontakt med enzymer i magesekkslimhinnen. I hvilken grad dette påvirker absorpsjon vil være avhengig av egenskapene til det enkelte legemiddel. Sleeve-gastrektomi har likevel betydelig lavere potensial enn malabsorptive prosedyrer, som for eksempel gastrisk bypass til å endre biotilgjengeligheten av legemidler (1).

Den amerikanske databasen UpToDate refererer The American College of Obstetricians and Gynecologists som anbefaler at pasienter som har gjenomgått malabsorptive prosedyrer (som gastric bypass) ikke bør bruke peroral antikonsepsjon på grunn av usikkerhet knyttet til absorbsjon. Svært overvektige kvinner (BMI>35) har i utgangspunktet mer usikker effekt av både kombinasjonsmidler og minipiller på grunn av høy kroppsvekt. Overvekt medfører dessuten økt risiko for tromboemboliske bivirkninger av kombinasjonsmidler. Bruk av p-plaster eller vaginalring medfører at usikkerheten rundt absorbsjon elimineres, men det kan fortsatt være usikkerhet knyttet til effekt og sikkerhet dersom kvinnen fortsatt har en BMI over 35 (2-4).

UpToDate påpeker at prevensjon er svært viktig etter gjennomgått fedmekirurgi, og at graviditet bør unngås de første 12-18 månedene. Anbefalt prevensjonsmåte er hormonspiral, både fordi metoden er sikker også hos overvektige kvinner og fordi den ikke medfører vektøkning (2). Innsetting av spiral er likevel ikke en akseptabel prevensjonsmetode for alle kvinner, og for disse kan plaster eller vaginalring være et alternativ etter en vurdering av kvinnens kardiovaskulære risiko og grad av overvekt.

Når det gjelder sleeve-gastrektomi så påvirker denne prosedyren absorbsjon av perorale legemidler langt mindre, og perorale antikonsepsjonsmidler vurderes å ha tilfredsstillende absorbsjon hos disse pasientene (3). Også for disse pasientene gjelder samme forsiktighetsregler dersom de fortsatt er overvektige (4).

KONKLUSJON
Gjennomgått gastric bypass medfører usikker absorbsjon av perorale antikonseptiva, og metoden kan ikke anbefales. Etter gjennomgått sleeve-gastrektomi vurderes absorbsjonen av perorale antikonsepsjon å være tilstrekkelig, og metoden kan anbefales til disse kvinnene.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 4439, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Xanthakos S, Inge T. Surgical management of severe obesity in adolescents. Version 28.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 24. mars 2014).
  3. 3. Ouyang O. Fertility and pregnancy after bariatric surgery. Version 35.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 14. juli 2014).
  4. 4. Edelman A, Kaneshiro B. Contraception counseling for obese women. Version 29.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 24. juni 2014).