Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5376, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.02.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Røyking og effekt av p-piller

Dato for henvendelse: 25.02.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5376, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvordan kan røyking føre til dårligere effekt av p-piller?

SVAR: Kvinner generelt bør ikke og kvinner over 35 år skal ikke bruke p-piller (kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen) dersom de røyker. Dette skyldes ikke at p-pillene vil ha redusert effekt, men at risikoen for blodpropp og andre kardiovaskulære bivirkninger øker og derfor regnes som større enn fordelene ved bruk (1, 2). Denne vurderingen samsvarer med rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som vurderer helserisikoen ved bruk av kombinasjonspreparater som enten uakseptabel eller høyere enn nytteverdien, avhengig av om kvinnen røyker over eller under 15 sigaretter daglig (3).

Det er større risiko for gjennombruddsblødninger hos røykere enn hos ikke-røykere som bruker p-piller av kombinasjonstypen, men etter all sannsynlighet ikke redusert graviditetsbeskyttelse. Det er usikkert hvorfor risikoen for gjennombruddsblødninger er økt ettersom konsentrasjonen av etinyløstradiol ikke reduseres betydelig (4).

Tobakksrøyk inneholder mange ulike stoffer, deriblant polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). PAH er ansvarlig for tobakksrøykens farmakokinetisk effekt, det vil si induksjon av enzymene CYP1A2 , CYP2B6 og UGT. Disse enzymene er involvert i metaboliseringen av flere legmidler tilhørende grupper som: antipsykotika, antidepressiva, benzodiazepiner, betablokkere og inhalasjonskortikosteroider (5).

KONKLUSJON
Både røyking og p-piller av kombinasjonstypen øker risikoen for blodpropp, slik at ingen kvinner som bruker p-piller bør røyke. Det anbefales at ingen kvinner over 35 år som røyker skal bruke p-piller av kombinasjonstypen, men heller annen form for prevensjon ettersom den kombinerte risikoøkningen for dem vurderes som større enn fordelene ved bruk av p-piller. Det er etter all sannsynlighet ikke redusert graviditetsbeskyttelse av p-piller for kvinner som røyker.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 2844, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2012; spm.nr. 2361, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Verdens helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use 2010: 4th ed. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/en/
  4. 4. Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129(7): 632-3.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 24. februar 2015).