Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5407, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.03.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan metylprednisolon erstatte deksametason ved bakteriell meningitt?

Dato for henvendelse: 13.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5407, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ved bakteriell meningitt er det i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus anbefalt i gi deksametason intravenøst før oppstart med antibiotika. Deksametason er ikke like lett tilgjengelig som Solu-medrol (metylprednisolon) ved vårt sykehus. Er det likegyldig hvilket kortikosteroid som gis intravenøst? Deksametason og metylprednisolon likestilles i praksis i andre sammenhenger, for eksempel ved bruk som trykksenkende medikament ved CNS-maligniteter, der 4 mg deksametason vurderes som ekvipotent med 16 mg metylprednisolon.

SVAR: I Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus angis følgende anbefaling for adjuvant bruk av kortikosteroider ved bakteriell meningitt: Ved akutt samfunnsakvirert bakteriell meningitt er hensikten med kortikosteroider å begrense den initiale inflammasjonsresponsen som følge av massivt mikrobedrap ved oppstart av antibakteriell behandling. Deksametason gis all akutt bakteriell meningitt straks før oppstart av behandling, før mikrobiologiske undersøkelser av spinalvæske er gjennomført. Når dyrkningssvar forligger kontinueres kortikosteroider kun ved pneumokokkmeningitt. Retningslinjen anbefaler en dose på 0,15 mg/kg gitt fire ganger daglig, inntil 10 mg fire ganger daglig (1).

Årsaken til at deksametason er anbefalt er at det er dette som er benyttet i de fleste kliniske studier på denne indikasjonen. En Cochrane-gjennomgang fra 2013 på bruk av kortikosteroider ved bakteriell meningitt identifiserte 25 kliniske studier som oppfylte inklusjonskriteriene. Av disse var 22 på deksametason, mens de resterende tre var på hydrokortison og/eller prednisolon (2). Det finnes altså ikke studier av høy kvalitet på metylprednisolon på denne indikasjonen.

En svensk behandlingsretningslinje fra 2010 har samme anbefaling for bruk og dose av deksametason som den norske, men angir i tillegg at betametason kan være et alternativ ved vanskelig tilgang på deksametason. Etter det vi kan se har de ingen studier som underbygger denne anbefalingen, men anbefalingen begrunnes med at betametason i likhet med deksametason har god penetrasjon til CNS og er mye brukt i nevrokirurgisk sammenheng. For betametason anbefales en dose på 0,12 mg/kg gitt fire ganger daglig, maksimalt 8 mg per dose (3).

Metylprednisolon passer også blod-hjernebarrieren, og har ryggmargsskade og hjerneødem blant godkjente indikasjoner (4). RELIS har tidligere utredet spørsmål om ulik penetrasjon over blod-hjernebarrieren for ulike glukokortikoider, og konkludert med at penetrasjonen trolig er høyere for deksametason enn for metylprednisolon, men at den kliniske betydningen av dette er vanskelig å fastslå (5). Det er grunn til å anta at metylprednisolon gitt i ekvipotente doser kan være et godt alternativ i de tilfellene deksametason ikke er tilgjengelig, også ved bakteriell meningitt. Betametason vil også være et alternativ. Det er viktig å være klar over at det ikke foreligger kliniske studier av metylprednisolon eller betametason på denne indikasjonen.

KONKLUSJON
På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og gjeldende retningslinje anbefaler vi at deksametason benyttes som standardbehandling ved bakteriell meningitt så lenge dette er tilgjengelig. I situasjoner der deksametason ikke er tilgjengelig vil metylprednisolon eller betametason kunne være alternative preparat.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. http://www.helsedirektoratet.no/ (Publisert: 19. juni 2013).
  2. 2. Brouwer M, McIntyre P et al. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database Syst Rev 2013; 6. CD004405.
  3. 3. Bläckberg J, Brink M, Ericsson M et al. Vårdprogram bakteriella CNS-infektioner. Svenska Infektionsläkarföreningen (Oppdatert: 2010)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Solu-Medrol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 23. februar 2015).
  5. 5. RELIS database 2013; spm.nr. 4795, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)