Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5598, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.08.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Biologiske legemidler til pasienter med Huntingtons sykdom

Dato for henvendelse: 12.08.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5598, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med Huntingtons sykdom har også har Morbus Bechterew og hjertesvikt. På grunn av hans Bechterew, er det aktuelt å starte med certolizumab (Cimzia), som er en TNF-alfahemmer. Revmatolog spør om det er kontraindikasjoner mot biologiske legemidler ved Huntingtons sykdom, men finner ikke noe i litteraturen som tilsier at dette skulle være et problem?

SVAR: Tumornekrosefaktor (TNF) er oppregulert ved Huntingtons sykdom, som ved Parkinsons og Alzheimers sykdom, men det er ukjent om TNF-signalering bidrar til nevronal degradering ved Huntingtons sykdom og følgelig også om TNF-alfahemmere kan ha en plass i behandlingen av Huntingtons sykdom (1, 2). Huntingtons sykdom er ikke primært demyeliniserende, men forskning indikerer at myelinnedbrytning også forekommer hos pasienter med Huntingtons sykdom. Betydningen av dette er ikke klarlagt (3).

Det kan være nyttig å klargjøre noe terminologi: Kontraindikasjoner er i utgangspunktet absolutte. Det som ofte omtales som "relativ kontraindikasjon" er å betrakte som forsiktighetsregler, hvor det må gjøres en nytte-/risikovurdering ved valg om å behandle eller ikke. Det eneste markedsførte legemidlet i Norge som eksplisitt har Huntingtons sykdom som kontraindikasjon er piracetam (Nootropil) (4).

Når det gjelder certolizumab er dette i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) kontraindisert ved aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infeksjoner som sepsis eller opportunistiske infeksjoner, moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA-klasse III/IV) og ved overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Under forsiktighetsregler er det angitt at bruk av TNF-antagonister har vært forbundet med sjeldne tilfeller av nye eller forverrede kliniske symptomer og/eller radiografiske holdepunkter for demyeliniserende sykdom, inkludert multippel sklerose. Hos pasienter som allerede har eller nylig har fått demyeliniserende sykdom bør fordelene og risikoen ved behandling med TNF-antagonister vurderes nøye før oppstart av behandling med certolizumab. Sjeldne tilfeller (<0,1%) av nevrologisk sykdom, inkludert sykdom med krampeanfall, nevritt, perifer nevropati og inflammasjon i hjernenerver er rapportert hos pasienter som er behandlet med certolizumab (5).

I nasjonale faglige retninglinjer er TNF-alfahemmere kontraindisert ved diagnostisert multippel sklerose. Det er videre angitt at det i litteraturen ikke er holdepunkter for å si noe sikkert om behandling med TNF-alfahemmere, abatacept eller tocilizumab kan forårsake demyeliniserende sykdom, men det er rapportert enkelte tilfeller der en konkluderer med en mulig sammenheng med TNF-alfahemmere. Inntil flere studier foreligger, anbefales det å avslutte behandlingen dersom slik sykdom skulle utvikle seg (6).

KONKLUSJON
Det foreligger ikke noen kjent kontraindikasjon for biologiske legemidler generelt, eller TNF-alfahemmere spesielt, ved Huntingtons sykdom.

Referanser
  1. 1. Hsiao HY, Chiu FL et al. Inhibition of soluble tumor necrosis factor is therapeutic in Huntington's disease. Hum Mol Genet 2014; 23(16): 4328-44.
  2. 2. Alto LT, Chen X et al. AAV-dominant negative tumor necrosis factor (DN-TNF) gene transfer to the striatum does not rescue medium spiny neurons in the YAC128 mouse model of Huntington's disease. PLoS One 2014; 9(5): e96544.
  3. 3. Bartzokis G, Lu PH et al. Myelin breakdown and iron changes in Huntington's disease: pathogenesis and treatment implications. Neurochem Res 2007; 32(10): 1655-64.
  4. 4. Legemiddelindustrien. Felleskatalogen. http://www.felleskatalogen.no/ (Søk: 11. august 2015).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cimzia. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 9. juli 2015).
  6. 6. Sosial- og helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi 2010. IS-1478. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/legemidler (Revidert: desember 2009).