Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5666, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 29.09.2015

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Klotrimazol og utvikling av resistens?

Dato for henvendelse: 29.09.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5666, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan klotrimazol (Canesten) brukes lenge, og er det eventuelt fare for resistensutvikling? Dette i forbindelse med at en mor behandler barnet sitt på ett år med klotrimazol for soppinfeksjon i bleieområdet, og hun har holdt på med dette en stund.

SVAR: Kompliserende candidainfeksjon (infeksiøst bleieutslett) skal behandles og antimykotisk krem, som for eksempel klotrimazol, er en vanlig behandling (1-3). Klotrimazol til bruk mot bleieutslett er ikke en reseptfri indikasjon og tilstanden bør undersøkes og behandles av lege (4).

I tillegg til antimykotisk behandling er det viktig å gjennomføre anbefalte ikke-medisinske tiltak ved bleieutslett:
* Skifte bleie ofte
* Fjerne avføring med en gang og vaske det infiserte området (med vann eller oljeholdig vaskemiddel) slik at området holdes rent
* Dekke huden med barrieresalve/krem i et tynt lag etter rengjøring
* Alternativt bruke talkum for å holde området tørt
* La barnet gå uten bleie i perioder slik at huden kan "luftes" (1-3).

Det finnes klotrimazolresistente Candida-stammer, men det foreligger få beskrivelser av at resistens utvikles ved lokalbehandling med klotrimazol. Det er beskrevet tre hovedgrupper av resistensmekanismer mot azoler hos Candida: Endring eller overekspresjon av målmolekyl, nedsatt permeabilitet i cellemembranen eller oppregulering av efflukspumper. Ofte er flere resistensmekanismer involvert samtidig. Naturlig resistens er altså velkjent, men ervervet resistens er sjeldent (5, 6). I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) er det angitt at utvikling av resistens bare er observert i isolerte tilfeller under terapeutiske forhold (4).

KONKLUSJON
Ut fra tilgjengelige data er det lite sannsynlig at det vil utvikles resistens mot sopp ved topikal bruk av klotrimazol. Dersom infeksiøst bleieutslett ikke går over ved behandling er det mer sannsynlig at ikke-medikamentelle tiltak ikke utføres optimalt, eventuelt at soppen er naturlig resistent. Infeksiøst bleieutslett bør utredes av lege.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Candidiasis. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 21.5 2013).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Bleiedermatitt. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 9. mars 2015).
  3. 3. Horii KA. Diaper dermatitis. Version 13.0. In: UpTodate. http://www.helsebiblioteket.no/ S(ist oppdatert: 27. august 2015).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Canesten. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 6. februar 2015).
  5. 5. Crowley PD, Gallagher HC. Clotrimazole as a pharmaceutical: past, present and future. J Appl Microbiol 2014; 117(3): 611-7.
  6. 6. Nordøy I, Gaustad P. Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(22): 8607-11.