Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6067, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 07.06.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alitretinoin og tinnitus

Dato for henvendelse: 07.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6067, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Hvor ofte sees tinnitus ved bruk av alitretinoin (Toctino) og er det eventuelt reversibelt?

SVAR: Tinnitus er rapportert som en vanlig bivirkning hos pasienter behandlet med alitretinoin og andre retinoider. Behandling med systemisk alitretioin er rapportert å kunne gi tinnitus hos 1-10% av pasientene (1).

Generelt er det beskrevet at tinnitus og hørselstap både er assosiert med akutt medikamentintoksikasjon og med langtidsbruk av en rekke ulike medikamenter. Virkningsmekanismen for medikamentindusert ototoksisitet er uklar, men kan involvere biokjemiske og elektrofysiologiske endringer i det indre øret og i 8. hjernenerve. Over 130 medikamenter er rapportert å være potensielt ototoksiske. Hovedgruppene er aminoglykosider og andre antimikrobielle midler, antiinflammatoriske midler, diuretika, antimalariamidler, antineoplastiske midler og noen topikalt administrerte midler (2).

I verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase* foreligger det fem rapporter hvor tinnitus er satt i mistenkt sammenheng med bruk av alitretinoin. Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene (3).

Det er generelt vanskelig å fastslå en årsakssammenheng mellom bruk av legemiddel og sjeldne bivirkninger og slike data må tolkes med forsiktighet. Legemiddelutløst tinnitus kan være reversibelt om behandlingen med legemiddelet avsluttes. Det finnes ingen konkret behandling for tinnitus og prognosen er derfor usikker (4).

KONKLUSJON
Tinnitus er rapportert som en vanlig bivirkning av alitretinoin, men det er ikke beskrevet kjent mekanisme for tinnitus relatert til bruk av alitretinoin. Det er heller ikke beskrevet hvorvidt dette er reversibelt og i tilfelle varigheten av tinnitus etter seponering av medikament.

*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Toctino. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 29.september 2015.).
  2. 2. Seligmann H, Podoshin L, et al. Drug-Induced Tinnitus and Other Hearing Disorders (abstract). Drug Safety 1996; 14(3): 198-212.
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 03.juni 2016).
  4. 4. Dinces E. Etiology and diagnosis of tinnitus. Version 22.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. februar 2015).