Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6083, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.06.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oral tyfoidfebervaksine og nitrofurantoin

Dato for henvendelse: 20.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6083, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kunde som har tatt siste kapsel av oral tyfoidfebervaksine (Vivotif) glemte seg og har nå tatt en tablett nitrofurantoin (Furadantin). Har hun nå ødelagt vaksineringa?

SVAR: De levende mikroorganismene i oral tyfoidfebervaksine (Vivotif) har vist følsomhet overfor antibiotika og malariapreparater (proguanil, meflokin, klorokin, sulfadoxin og pyrimetamin). For å sikre beskyttelseseffekten, anbefales et intervall på tre døgn mellom inntak av oral tyfoidfebervaksine og slike preparater. lntervallet gjelder både for inntaket av den første kapselen og etter avsluttet behandling med oral tyfoidfebervaksine (1).

Tilsvarende anbefaling gis også av Folkehelseinstituttet (FHI) og Verdens Helseorganisasjon (WHO) (2, 3).

Kontrollerte kliniske utprøvinger med flere enn 600000 forsøkspersoner viser en beskyttelseseffekt på cirka 70%. Denne effekt oppnås cirka 14 dager etter vaksinering og varer i minst tre år i endemiske områder. For personer som lever i ikke-endemiske områder (for eksempel Norden) anbefales revaksinering etter ett år for å sikre optimal beskyttelse (1).

I hvor stor grad inntak av antibiotika under eller etter vaksineringen påvirker beskyttelsesgraden er ikke studert. Rådene i preparatomtalen er basert på indirekte data.

Ved utilsiktet bruk av antibiotika under tyfoidfebervaksinasjon må behandlende lege i hvert enkelt tilfelle ta stilling til om beskyttelsesgrad anses tilfredsstillende til tross for usikkerheten knyttet til samtidig antibiotikabruk, eller om man ønsker å tilby ny vaksinasjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vivotif. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 10. mars 2015).
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboka. Tyfoidvaksinasjon - veileder for helsepersonell. http://www.fhi.no/artikler/?id=68711 (Sist endret: 29. juni 2014).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). International travel and health. Vaccines. Typhoid fever. http://www.who.int/ith/vaccines/typhoidfever/en/ (Lest: 20. juni 2016)