Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6090, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.06.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Salbutamol inhalasjon og graviditet

Dato for henvendelse: 21.06.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6090, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En gravid kvinne (uke 22) har kjent lungelidelse (bronkiektasier og astma) og bruker astmamedisin forebyggende. Hun har innimellom behov for salbutamol (Ventoline) inhalasjon. Dette medfører en langt større dose salbutamol enn hun vanligvis bruker. Er dette til skade for svangerskap/foster?

SVAR: Alvorlighetsgraden av astma kan forbedres, forverres eller forbli uforandret under en graviditet. Astma hos gravide skal behandles som hos ikke-gravide, og det er viktig med adekvat behandling under hele graviditeten. Hos kvinner som allerede er gravide bør man være forsiktig med å endre på et behandlingsregime som fungerer godt. Dårlig kontrollert astma utgjør en større risiko for svangerskap og foster enn astmalegemidler brukt i normale doser. Den gravide bør informeres om viktigheten av at hun tar astmamedisinene sine som forskrevet (1-3).

Hos kvinner med velkontrollert astma er risikoen for graviditets- og fødselskomplikasjoner ikke økt sammenlignet med friske kvinner. Hos kvinner med ukontrollert astma synes det derimot å være en økt forekomst av komplikasjoner (1, 2).

Generelt virker alle inhalasjonsmedisiner mot astma lokalt i lungene, og kun minimale mengder vil tas opp i det systemiske kretsløpet. Det er derfor ikke sannsynlig at inhalasjonsmedisinene påvirker fosteret.

Det er lang erfaring med bruk av salbutamol under graviditet og negativ fosterpåvirkning av betydning kan utelukkes (1, 3). Salbutamol er den foretrukne kortidsvirkende beta-2 agonisten hos gravide. De fleste studier på bruk av beta-2 agonister til inhalasjon i svangerskapet viser ikke økt risiko for svangerskap eller foster. Den kliniske erfaringen er større for de eldre kortidsvirkende beta-2 agonistene (salbutamol) enn for de nyere langtidsvirkende beta-2agonistene (salmeterol, formoterol). Generelt er behandling med kort- og langtidsvirkende beta-2 agonister og inhalasjonssteroider i normale terapeutiske doser ikke assosiert med økt risiko for svangerskap eller foster (1, 2).

Pasienten bruker forebyggende behandling, som antas å være en kombinasjon av en langtidsvirkende beta-2 agonist og et kortikosteroid. Som for virkestoffene i andre inhalasjonspreparater går bare en liten mengde av steroidene som inhaleres over i blodbanen, og steroidene utskilles raskt fra kroppen. Normalt vil ingen av bivirkningene som kan forekomme ved peroral steroidbehandling sees ved bruk av inhalasjonssteroider i normale doser. Store studier på gravide kvinner viser at inhalasjonssteroider ikke gir en økt risiko for svangerskapskomplikasjoner eller skader på fosteret (4, 5).

Dersom den gravides astma er blitt forverret i løpet av svangerskapet, bør man øke den forebyggende behandlingen for å oppnå en godt kontrollert astma. Forbruket av salbutamol vil da trolig kunne reduseres.

KONKLUSJON
Astma hos gravide skal behandles som hos ikke-gravide. Selv om sikkerheten ved bruk astmamedisiner ikke er fullstendig dokumentert, vil dårlig kontrollert astma utgjøre en større risiko for svangerskapet og fosteret enn vanlige astmamedisiner brukt i normale doser. Det er derfor viktig at pasientens astma behandles tilstrekkelig under hele graviditeten, og at den forebyggende behandlingen er tilstrekkelig. Generelt er behandling med kort- og langtidsvirkende beta-2 agonister og inhalasjonssteroider i normale terapeutiske doser ikke assosiert med økt risiko for svangerskapskomplikasjoner eller skader på fosteret. Gravide kan trygt bruke salbutamol ved behov, som et tillegg til fast bruk av forebyggende astmamedisin.

Referanser
  1. 1. Schatz M, Weinberger SE. Management of asthma during pregnancy. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. desember 2015).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Astma. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 23. mai 2016).
  3. 3. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Salbutamol - för inhalation. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Publisert: 13. mars 2016).
  4. 4. GINA (Global initiative for asthma). Global strategy for asthma management and prevention. http://www.ginasthma.org (Sist oppdatert: 2016).
  5. 5. Nordmo E, Småbrekke L. Bruk av astmamedisin under graviditet. http://www.relis.no (Publisert: 30. juni 2005).