Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6152, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.08.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Lokalbehandling av kjønnsvorter ved graviditet

Dato for henvendelse: 12.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6152, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ei kvinne som er gravid i uke 28 har fått oppbluss av kjønnsvorter. Hva kan brukes som lokalbehandling?

SVAR: Generelt behandles kjønnsvorter (kondylomer) med lokal påsmøring av cytotoksiske eller immundempende midler, eventuelt kryoterapi, laserkirurgi eller elektrodisseksjon. I norsk elektronisk legehåndbok (NEL) angis at kirurgi, kryobehandling, diatermi og laserkirurgi er aktuelle behandlinger i svangerskap. Podofyllotoksin eller podofyllin bør ikke brukes hos gravide kvinner på grunn av teratogen effekt. Imikvimod og sinecatechins er ikke tilstrekkelig undersøkt hos gravide, og anbefales derfor ikke (1).

Imikvimod (Aldara, Zyclara)
I det svenske medisinske fødselsregisteret, Janusinfo, angis at det ikke virker sannsynlig at bruk av imikvimod utgjør en risiko for fosteret, men da effekten under graviditet ikke er fullstendig klarlagt, bør man utøve en viss forsiktighet. I Briggs og Freeman vurderes at humane data er for begrenset til å kunne gjøre en fullstendig vurdering rundt risiko ved bruk under graviditet. Den erfaringen man har til nå sammen med dyredata tyder likevel på at potensial for fosterskade er lav, men inntil mer data blir tilgjengelig, er det tryggeste å unngå bruk av imikvimod i graviditeten (3). Schaefer og medforfattere viser til 29 gravide som har blitt behandlet topikalt med imikvimod under graviditet for genitale vorter. Alle fødte friske barn uten misdannelser. Likevel vurderes datagrunnlaget å være utilstrekkelig til å kunne gi en differensiert risikovurdering (4).

Sinecatechins (Veregen)
Salven inneholder blant annet grønn te-ekstrakt (som tørt ekstrakt, raffinert) fra Camellia sinensis. Det er ingen eller begrenset mengde data på bruk av sinecatechins hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av sinecatechins under graviditet, selv om systemisk eksponering forventes å være lav etter dermal påføring av salven (5).

KONKLUSJON
Kirurgi, kryobehandling, diatermi og laserkirurgi er aktuelle behandlinger av kjønnsvorter i graviditet. Immunstimulerende lokalbehandling av kjønnsvorter anbefales ikke i graviditet på grunn av teratogen effekt eller utilstrekkelig erfaring til å vurdere risiko for foster.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Kjønnsvorter. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 9. januar 2015).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Imikvimod. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 26. juli 2013).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2015; 10th ed.: 698-9.
  4. 4. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 480-1.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Veregen. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20. april 2016).