Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6178, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 06.09.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kontraindikasjoner for lokalbehandling med østradiol

Dato for henvendelse: 06.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6178, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i femtiårene har nylig gjennomgått hjerneinfarkt. Hun er tidligere hysterektomert grunnet myom. I utredning er det påvist lett forhøyede verdier for antitrombin (130% ref. 80-120%) og protein C (153% ref. 70-130%). Dette er imidlertid blodprøver som i utgangspunktet assosieres med tromboembolisme på venøs side. Hun står på dipyridamol-acetylsalisylsyre (Asasantin Retard) 200 mg x2, atorvastatin (Lipitor) 40 mg x1. I tillegg har hun fra tidligere stått på østradiol (Vagifem) vedlikeholdsdose 10 mikrogram to tabletter per uke. Er dette nå kontraindisert jamfør Felleskatalogen eller er det ok ved så lave verdier? Ikke kjente venøse tromboemboliske episoder fra tidligere.

SVAR: I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for østradiol vaginaltabletter angis ti ulike kontraindikasjoner (1). Blant disse:

  • Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeembolisme)
  • Kjente trombofile sykdommer (for eksempel protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel)
  • Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (for eksempel angina, hjerteinfarkt)
Mangel på antitrombin og Protein C øker risikoen for venøse tromboser, men forhøyede verdier angis å ikke ha noen klinisk betydning (2). Juridisk sett utgjør den aktuelle pasientens nylig gjennomgåtte hjerneinfarkt likevel en kontraindikasjon for videre behandling med østradiol vaginaltabletter.

I en RELIS-utredning fra 2015 angis følgende (3):
I 2013/2014 ble preparatomtaler for alle doseringsformer av østrogenholdige preparater, også lokalt virkende, harmonisert. Dermed ble også vaginale doseringsformer kontraindisert ved tidligere eller pågående tromboembolisk sykdom og kjente trombofile forstyrrelser. Det fremgår imidlertid av preparatomtalene for både vaginalt administrert Vagifem og Ovesterin at advarsler og forsiktighetsregler er basert på data med orale østrogener, og at relevans for lokalbehandling er ukjent. Det antas at sannsynlighet for og eventuell alvorlighetsgrad av tilstander som tromboembolisk sykdom er betydelig lavere ved lokal administrasjon i vagina enn ved systemisk behandling.

I flere RELIS-utredninger konkluderes med at det ikke er avklart om eller i hvilken grad vaginal administrasjon av østrogen påvirker risiko for tromboemboli, men at risikoen vurderes å være minimal eller ikke-eksisterende fordi lav systemisk absorpsjon og lange doseringsintervall neppe gir økning i østradiolnivå utover normalområdet for postmenopausale kvinner.

At det foreligger kontraindikasjon for en behandling, utelukker ikke at det i enkelte tilfeller kan være medisinsk forsvarlig å tilby behandlingen. Bruk utenfor godkjent indikasjonsområde eller på tross av kontraindikasjon vil, juridisk sett, bety at produsentens ansvar er betydelig redusert dersom uønskede effekter skulle oppstå og at forskrivers ansvar vil øke tilsvarende. Det er åpenbart viktig at pasienten er godt informert om risikovurderingen og det tilrås at dette journalføres.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vagifem. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 21. januar 2015).
  2. 2. Norsk forening for medisinsk biokjemi. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. http://brukerhandboken.no/
  3. 3. RELIS database 2015; spm.nr. 5172, RELIS Sør-Øst. http://www.relis.no/sok