Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6195, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.09.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Atorvastatin og nyresykdom

Dato for henvendelse: 14.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6195, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med cystenyrer (autosomal dominant polycystisk nyresykdom) har fått utskrevet atorvastatin (Lipitor). Hun spør på apoteket om dette er så lurt? Hva om hun får bivirkningene av atorvastatin?

SVAR: Det er i spørsmålsstillingen ikke angitt hvilke mulige bivirkninger av atorvastatin det siktes til, men med bakgrunn i hennes nyresykdom tas som utgangspunkt at det er mulige nyrebivirkninger som bekymrer pasienten.

Siden de fleste pasienter med cystenyrer utvikler hypertensjon, er aggressiv blodtrykksbehandling og profylakse mot kardiovaskulær sykdom, herunder korrigering av ugunstig lipidprofil, viktig for å forebygge komplikasjoner. I henhold til den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for atorvastatin er det ikke nødvendig å justere dosen ved nedsatt nyrefunksjon, og renale bivirkninger er ikke beskrevet. Under Advarsler og Forsiktighetsregler angis riktig nok nyresvikt blant tilstandene som kan predisponere for rhabdomyolyse og dette er nok årsaken til den unyanserte omtalen i pakningsvedlegget hvor det under "Følgende grunner gjør at Lipitor muligens ikke er egnet for deg" listes opp en rekke ulike tilstander deriblant "dersom du har nyreproblemer". Den aktuelle pasientens nyrefunksjon eller andre mulige risikofaktorer for rhabdomyolyse er ikke kjent, men dette må forutsettes vurdert av forskrivende lege (1-3).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Polycystisk nyresykdom. http://www.legehandboka.no/ (Sist oppdatert: 12. august 2015).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lipitor. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 20. juli 2015).
  3. 3. Felleskatalogen AS. Lipitor - Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-lipitor-pfizer-560998 (Sist oppdatert: 20. juli 2015).