Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6227, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 30.09.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kryssreaksjon mellom lidokain og andre lokalanestetikum?

Dato for henvendelse: 30.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6227, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung kvinnelig pasient har ved tre tilfeller hatt reaksjon på lidokain. Noen få mililiter lidokain på en fot førte til følelsesløst ben opptil hofta i et halvt døgn. Hun angir å ha hatt blackout kort tid etter injeksjon av lidokain på sykehus, samt usikker reaksjon hos tannlege. Hun har ikke sprøyteskrekk. Det er nå behov for lokalbedøvelse i forbindelse med et småkirurgisk inngrep. Selv om det ikke er en klassisk allergisk reaksjon er det ikke aktuelt å benytte lidokain igjen. Anestesiavdeling har foreslått bupivakain (Marcain) eller mepivakain (Carbocain). Er det fare for kryssreaksjon med lidokain?

SVAR: De aller fleste tilfeller av mistenkt allergi eller overfølsomhetsreaksjoner for lokalanestesimidler viser seg å skyldes andre mekanismer (psykogene og vasovagale reaksjoner, reaksjoner på overdosering og reaksjoner relatert til injeksjonsteknikk) (1-3). Kvinnens reaksjoner er forenelige med slike mekanismer. I den godkjente norske preparatomtalen (SPC), er bivirkninger som kramper, cirkumoral parestesi, nummenhet i tunge, synsforstyrrelser, tinnitus, dysartri og skjelving angitt som tegn på CNS-toksisitet ved bruk av lidokain. Dette er angitt som en mindre vanlig bivirkning av lidokain injeksjoner (4). I UpToDate trekkes vasovagal synkope frem som et vanlig tegn på CNS-toksisitet av lokalanestetikum (3). Vi er enige i spørsmålsstilleres vurdering av at det sannsynligvis dreier seg om ordinære bivirkninger, og ikke en allergisk reaksjon.

RELIS har tidligere skrevet følgende om CNS-toksisitet ved bruk av lokalanestetika:
Lokale anestetika kan i sjeldne tilfeller gi stimulering av sentralnervesystemet (CNS) selv ved normale terapeutiske doser. Pasienter har varierende grad av sensitivitet for slike reaksjoner. (...) CNS-toksisitet er en gradvis respons med symptomer av økende alvorlighetsgrad. De første symptomene er vanligvis nummenhet i tungen, ørhet, hyperakusi, tinnitus og synsforstyrrelser. Muskelrykninger eller skjelving er mer alvorlige og inntreffer før allmenne kramper. Påfølgende bevisstløshet og grand mal-kramper med varighet fra noen sekunder til flere minutter kan inntre. I Norsk legemiddelhåndbok angis det imidlertid at det ikke er noen lovmessighet i dette og at kramper kan opptre uten forvarsel, oftest mindre enn 5 minutter etter injeksjon. Ved senere bruk av lokalanestetika hos pasienter som har opplevd en toksisk reaksjon, anbefales det at kumulativ dose holdes så lav som mulig (5).

UpToDate foreslår at det hos pasienter med toksiske reaksjoner på lokalanestetika kan forsøkes å bytte til et annet lokalanestetikum, samt at den kumulative dosen bør holdes så lav som mulig. Det kan også forsøkes premedikasjon med et anxiolytikum. Alle lokalanestetikum på markedet i Norge er i dag av amid-typen, og kryssreaksjon kan derfor ikke utelukkes (3).

KONKLUSJON
Etter vår mening er det en fornuftig tilnærming å forsøke et annen lokalanestetikum enn lidokain. Administrert dose bør holdes så lav som mulig, og premedikasjon kan redusere risikoen for nye reaksjoner.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 2576, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L22.1 Lokalanestetika. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 19. januar 2016).
  3. 3. Schatz M. Allergic reactions to local anesthetics. Version 8.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. februar 2016).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Xylocain. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 25. juni 2014).
  5. 5. RELIS database 2014; spm.nr. 3481, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)