Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6318, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.11.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Cefalosporiner ved residiverende urinveisinfeksjoner

Dato for henvendelse: 23.11.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6318, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er det en spesiell grunn til å unngå cefalosporiner ved residiverende urinveisinfeksjoner (cystitter)?

SVAR: Anbefalt behandling av residiverende cystitt
Residiverende cystitt er tre eller flere cystitter i løpet av ett år, og kan betraktes som hyppige enkeltstående cystitter. Symptomer ved akutt ukomplisert cystitt går som regel over spontant i løpet av en uke, og antibiotika er først og fremst indisert for å forkorte symptomvarigheten. ”Vente-og-se”­strategi med råd om rikelig drikke er en fullt ut adekvat behandling dersom kvinnen ønsker det. Ibuprofen har i noen studier vist seg å ha god effekt som symptomatisk behandling. Residiverende ukompliserte cystitter bør behandles som enkeltstående hendelser og kontinuerlig antibiotikaprofylakse bør unngås (1).

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten angir at ukomplisert cystitt hos voksne bør behandles med trimetoprim 160 mg x 2 eller 300 mg om kvelden i 1-­3 dager, nitrofurantoin 50 mg x 3 i 3 dager eller pivmecillinam 200 mg x 3 i 3 dager. Det anbefales å rullere mellom disse førstevalgene for hver nye urinveisinfeksjon, for å minske sjansene for lokal resistensutvikling. Ved komplisert cystitt anbefales det behandling med de samme typene antibiotika, men da i 5-7 dager. Behandlingen kan justeres mot resistensfunn ved bakteriell dyrkning av pasientens urin (1).

Det kan nevnes at man etter en antibiotikakur vil ha økt risiko for bærerskap og infeksjon med bakterier som er resistente mot det brukte antibiotikum i opptil 12 måneder etter gjennomført kur. Dette fører igjen til økt bruk av bredspektret antibiotika ved neste infeksjon. Jo flere kurer med samme type antibiotika, desto lengre varer resistensen (2).

Ved penicillinallergi, og hvis pivmecillinam ikke kan benyttes, bør trimetoprim og nitrofurantoin i første omgang foretrekkes som behandling (1).

Cefalosporiner
Cefalosporiner er beta-laktamantibakterielle legemidler, og virker som andre beta-laktamantibiotika ved å hemme celleveggsyntesen. Cefalosporinene har til dels de samme bivirkningene som penicillinene, men er gjennomgående mer nyretoksiske. Cefalosporinene har en større økoskygge, og gir derfor en betydelig risiko for resistensutvikling, påvirkning av normalfloraen og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Cefalosporiner virker sterkt resistensdrivende og skal derfor kun brukes når mer smalspektret antibiotika, som for eksempel penicilliner, ikke gir adekvat effekt (3).

Forebygging av residiverende cystitt
Retningslinjen angir ulike fore­byggende strategier ved residiverende cystitter, for eksempel livsstilsråd som rikelig væskeinntak, late vannet ved behov, tilstrebe full tømming av urinblæren ved vannlating og vannlating innen 15 minutter etter samleie. Blant medikamentell profylakse nevnes det at metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt, men det presiseres at kontinuerlig antibiotikaprofylakse bør unngås. Lokal østrogenbehandling kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner (1).

KONKLUSJON
Det er viktig å unngå cefalosporiner ved residiverende urinveisinfeksjoner, for å forebygge resistensutvikling. Det anbefales å benytte førstevalgene pivmecillinam, trimetoprim eller nitrofurantoin, som er mer smalspektrede antibiotika. Videre anbefales det å rullere mellom disse tre for hver nye urinveisinfeksjon, for å minske sjansene for lokal resistensutvikling.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. http://www.helsebiblioteket.no/ (Publisert: November 2012).
  2. 2. Costelloe C, Metcalfe C et al. Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-anlysis. BMJ 2010; 340: c2096.
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Cefalosporiner. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 16. november 2016).