Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 6348, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.12.2016

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hydrokortison+oksytetrasyklin øredråper og amming

Dato for henvendelse: 13.12.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 6348, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med ekstern otitt og behov for behandling ammer sitt barn på fem måneder. Barnet har gallegangsatresi og således ønskelig å være ekstra påpasselig med hensyn til legemidler som kan gå over i morsmelk. Er det trygt for mor å bruke hydrokortison+oksytetrasyklin øredråper (Terra-Cortril Polymyxin B) lokalt mens hun ammer?

SVAR: RELIS har tidligere vurdert lokal bruk av hydrokortison+oksytetrasyklin øredråper i forbindelse amming. Både hydrokortison og tetrasykliner passerer i noen grad over i morsmelk ved systemisk behandling. Lokal bruk av innholdsstoffene hydrokortison, oksytetrasyklin og polymyksin B medfører liten systemisk absorpsjon og anses forenlig med amming (1, 2).

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell angir også at hydrokortison til lokal bruk er forenlig med amming, og at tetrasykliner har minimal (<2%) overgang til morsmelk. Syv dagers (perorale) kurer med tetrasykliner vurderes som forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av (systemiske) tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden på grunn av en teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner (3).

Anbefalt legemiddelbehandling ved ekstern otitt er lokalbehandling med øredråper med kortikosteroider og antiinfektiva i kombinasjon i 5-6 dager. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten angir også at gravide og ammende skal behandles som andre (4).

Vurdering
Både hydrokortison og tetrasykliner passerer over i morsmelk ved systemisk behandling. Det er ikke kjent eksakt hvor mye av virkestoffene som passerer over i morsmelk ved lokal applikasjon, men mengdene må forventes å være svært små. For tetrasykliner er det sannsynlig at kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer eventuell absorpsjon hos barnet. Etter vår vurdering kan mor behandles med øredråper i 5-6 dager og amme uten risiko for barnet, selv om det har gallegangsatresi.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 3326, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2007; spm.nr. 4464, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Amming og legemidler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 11. desember 2015).
  4. 4. Helsedirektoratet. Ekstern otitt. I: Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. IS-2030. http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/ (Sist oppdatert: 22. oktober 2016).