Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6402, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.01.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Aminoglykosider og platinaforbindelser

Dato for henvendelse: 16.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6402, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: RELIS har utredet kombinasjonen av platinaforbindelser og gentamicin for omtrent tre måneder siden (1). Nå står det imidlertid i den nye norske antibiotikaveilederen for sykehus at man skal unngå gentamicin ved bruk av cisplatin. Det er altså kun cisplatin som nevnes. Anbefaler dere fortsatt også å unngå gentamicin også ved bruk av karboplatin?

SVAR: I flere ulike interaksjonsdatabaser er kombinasjonene aminoglykosider+cisplatin og aminoglykosider+karboplatin i utgangspunktet kontraindisert. Hvis det ikke er mulig å finne alternative antibiotika, må pasienten følges ekstra nøye med monitorering av nyrefunksjon, hydreringsstatus og magnesium i serum, og det er viktig å opprettholde en adekvat diurese (1-4).

Karboplatin er både nyretoksisk og ototoksisk, om enn i noe mindre grad enn cisplatin. De additive farmakodynamiske effektene ved bruk av aminoglykosider som er vist for cisplatin gjelder trolig også for karboplatin, selv om risikoen ved bruk av karboplatin altså kan være noe mindre. Forsiktighet anbefales likevel ved kombinasjon av karboplatin og andre legemidler som er nyretoksiske, som for eksempel aminoglykosider, og da spesielt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (1, 5).

I Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er det angitt at risikoen for alvorlig nyresvikt alltid skal vurderes ved bruk av aminoglykosider. Samtidig bruk av andre nyretoksiske midler må unngås, om mulig, blant annet bruk av nyretoksiske medisiner som cisplatin, amfotericin B, ciklosporin. Når aminoglykosider gis som en høy døgndose over et kort tidsrom, og kanskje bare som én initial dose ved septisk sjokk, er risikoen for bivirkninger minimal. Nyreaffeksjon ved bruk av aminoglykosider inntreffer sent, har høyere risiko ved flerdose-regimer og er nesten alltid reversibel (6). Dette må forstås slik at cisplatin er brukt som eksempel på nyretoksiske medisiner, trolig fordi det er mer nyretoksisk enn karboplatin, men ikke som at karboplatin er uproblematisk i kombinasjon med aminoglykosider.

Risiko for nefrotoksisitet ved samtidig behandling med aminoglykosider og platinaforbindelser er beskrevet som følger i den norske interaksjonsdatabasen: "Additive farmakodynamiske effekter (vist for cisplatin, men gjelder trolig også for karboplatin selv om risikoen for karboplatin kan være noe mindre). Hvis mulig, bør alternative antibiotika foretrekkes. Trolig er interaksjonspotensialet er lavere for oksaliplatin enn for cisplatin og karboplatin, siden oksaliplatin er langt mindre nefrotoksisk" (2). Den svenske interaksjonsdatabasen anbefaler netilmicin, dersom bruk av aminoglykosid til pasienter som behandles med karboplatin ikke kan unngås (3).

KONKLUSJON
Cisplatin er mer nefrotoksisk enn karboplatin. At bare cisplatin er nevnt som eksempel i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er ikke noen grunn til å anbefale kombinasjon av karboplatin og aminoglykosider generelt, eller gentamicin spesielt. Kombinasjon av karboplatin og gentamicin bør unngås og om mulig bør annet antibiotikum foretrekkes. Hvis det ikke er mulig å finne alternative antibiotika, må pasienten følges ekstra nøye med monitorering av nyrefunksjon, hydreringsstatus og magnesium i serum, og det er viktig å opprettholde en adekvat diurese.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 6272, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 16. januar 2017).
  3. 3. Sfinx interaktionstjänst. http://sfinx.sll.se/ (Sist oppdatert: 14. desember 2016).
  4. 4. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 16. januar 2017).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Carboplatin Hospira. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. september 2016).
  6. 6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus (Sist oppdatert 9. januar 2017).