Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 647, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 08.11.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pilokarpindosering ved munntørrhet av Sjøgrens syndrom.

Dato for henvendelse: 08.11.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 647, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvilken dosering benyttes av pilokarpin ved munntørrhet av Sjøgrens syndrom?

SVAR: Det er publisert flere oversiktsartikler siden referansen oppgitt i Martindale (1,2). Blant disse er en israelsk artikkel som konkluderer med at pasienter med Sjøgrens syndrom og andre inflammatoriske sykdommer hadde god effekt av oral pilokarpin. Den optimale dosen av oral pilokarpin med minst bivirkninger var 5 mg fire ganger daglig (totalt 20 mg/dag) (3). Dette er i overenstemmelse med funn i en amerikansk studie hvor både 2,5 mg og 5 mg fire ganger daglig i tolv uker. ble undersøkt mot placebo (4). Denne doseringen virker å være godt tolerert (2,3,4).

Den israelske oversiktsartikkelen konkluderer også med at det er behov for flere studier av pasienter med Sjøgrens syndrom i den pasientgruppen eldre med kardiovaskulære eller lungelidelser da denne gruppen har vært ekskludert fra alle identifiserte studier før en generell anbefaling kan gis (3).

Det er publisert en pilotstudie som indikerer at det kan forekomme endringer i komposisjon av saliva ved pilokarpinbehandling av pasienter med Sjøgrens syndrom. I denne studien ble det sett forhøyede cytokin-nivåer og lavere interleukin-2 (IL-2)-nivåer hos pasienter ved økt salivaproduksjon (5).

Konklusjon:
Litteratur vi har funnet til nå anbefaler dosering av pilokarpin ved munntørrhet av Sjøgrens syndrom til 5 mg fire ganger daglig, latså totalt 20 mg/dag. Det er ikke funnet beskrevet studier som omfatter eldre pasienter med kardiovaskulære eller lungelidelser.

Referanser
  1. 1. Parfitt K, editor. Martindale. The Complete Drug Reference 1999; 32nd ed.: 1396-7.
  2. 2. Wiseman LR, Faulds D. Oral pilocarpine: a review of its pharmacological properties and clinical potential in xerostomia (abstract). Drugs 1995; 49(1): 143-55.
  3. 3. Nusair S, Rubinow A. The use of oral pilocarpine in xerostomia and Sjogren's syndrome (abstract). Semin Arthritis Rheum 1999; 28(6): 360-7.
  4. 4. Vivino FB, Al-Hashimi I, et al. Muscoplat CC, Trivedi M, Goldlust B, Gallagher SC. Pilocarpine tablets for the treatment of dry mouth and dry eye symptoms in patients with Sjogren syndrome. Arch Intern Med 1999; 159(2): 174-81.
  5. 5. Rhodus N, Dahmer L et al. s-IgA and cytokine levels in whole saliva of Sjogren's syndrome patients before and after pilocarpine hydrochloride administration: a pilot study. Clin Oral Investig 1998; 2(4): 191-6.