Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6560, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.04.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Levotyroksin ved normale tyreoideafunksjonsverdier

Dato for henvendelse: 28.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6560, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Flere kunder henter ut levotyroksin 25 mikrogram på apoteket, uten å ha påvist hypotyreose ved blodprøver. Legen gir dette på grunn av symptomer pasienten har, og gir en lav dose i noen uker for å se om dette har effekt. Skal det foreligge unormale blodprøver for å behandle med levotyroksin? Er det vanlig å ha hypotyreose uten at det vises på blodprøver? Er det ved en slik behandling fare for å få hypertyreose?

SVAR: Godkjent indikasjon for levotyroksin er alle former for hypotyreose hos barn og voksne, benign eutyreot struma, tyreoideakreft og tilleggsbehandling til tyreostatika ved hypertyreose (1). Leger har på eget ansvar anledning til å forskrive medikamenter på andre indikasjoner enn det produsenten har fått godkjent. Dette er blant annet beskrevet av Raknes i Tidsskrift for den norske legeforening: Dersom en lege velger å forskrive et legemiddel utenfor indikasjon, innebærer det et betydelig ansvar. Hva som til enhver tid er akseptert i det aktuelle fagmiljøet vil være bestemmende for hva som er forsvarlig (2).

Per definisjon har man ikke diagnosen hypotyreose uten at dette er vist på blodprøver. Primær hypotyreose er definert som en tilstand med nedsatt sekresjon av tyreoideahormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) fra tyreoidea og forhøyet produksjon av tyreoideastimulerende hormon (TSH) fra hypofysen. Diagnosen primær hypotyreose settes ved fritt T4 under referanseområdet og TSH over referanseområdet. Ved sekundær eller tertiær hypotyreose settes diagnosen ved fritt T4 under referanseområdet og normal eller lav TSH (3, 4).

En klinisk hypotyreosediagnose skal bekreftes biokjemisk før tyroksinbehandling startes. Vi har ikke funnet litteratur som gir holdepunkter for at pasienter med slapphet, tretthet, vektøkning, hårtap, tørr hud, hyperkolesterolemi og andre symptomer på hypotyreose har nytte av tyroksinbehandling dersom tyreoideafunksjonsprøvene er normale (4-6).

Vi har ikke funnet studier som har sett på langtidseffekter av behandling med levotyroksin hos pasienter med normale tyreoideafunksjonsprøver, som for eksempel påvirkning av tyreoideafunksjonen (hypotyreose eller hypertyreose).

KONKLUSJON
En klinisk hypotyreosediagnose skal bekreftes biokjemisk før levotyroksinbehandling startes. Levotyroksin er ikke godkjent for bruk hos pasienter med normale tyreoideafunksjonverdier. Leger har på eget ansvar anledning til å forskrive medikamenter på andre indikasjoner enn det produsenten har fått godkjent. Vi har ikke funnet litteratur som sier noe om langtidseffekter av levotyroksinbehandling hos pasienter med normale tyreoideafunksjonverdier.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Levaxin. Euthyrox. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 24. april 2017. 17. februar 2017).
  2. 2. Raknes G. Gamle legemidler, nye muligheter. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128 (1): 62–5.
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Hypotyreose. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 2. juni 2016).
  4. 4. Haug E. Behandling av hypotyreose. Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 935-7
  5. 5. Pollock M, Sturrock A et al. Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range: randomised double blind placebo controlled crossover trial. BMJ 2001; 323 (7318): 891-5.
  6. 6. Ross DS. Treatment of primary hypothyroidism in adults. Version 24.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. april 2017).