Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6682, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.08.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjon mellom apiksaban og magnesium

Dato for henvendelse: 03.08.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6682, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvilke magnesiumprodukter, for eksempel Nycoplus Magnesium 300 mg (magnesiumsitrat og magnesiumoksid) og Gevita Magnesium 300 mg (magnesiumhydroksid), kan kombineres med apiksaban (Eliquis)?

SVAR: Det foreligger ingen beskrivelse av uheldig interaksjon mellom apiksaban og magnesiumsalter i medisinsk litteratur (PubMed, EMbase) eller interaksjonsdatabaser (1-3). Magnesium undergår heller ingen metabolisme som kan interagere farmakokinetisk med apiksaban.

Atrieflimmer er et av symptomene ved magnesiumoverdosering eller alvorlig magnesiummangel. Magnesium er et nødvendig næringsstoff med anbefalt inntak av 280 mg/dag for voksne kvinner, 350 mg/dag for voksne menn (4). Generelt gjelder det at de fleste ikke har behov for kosttilskudd, og magnesiumbehovet vil vanligvis dekkes av et normalt, variert kosthold. Forutsatt at man har behov for magnesiumtilskudd, det vil si diagnostisert magnesiummangel, er det ingen kjent grunn til at magnesiumtilskudd ikke kan kombineres med apiksabanbehandling.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 2. august 2017).
  2. 2. Stockholms läns landsting. Janusmed interaktioner. http://janusmed.sll.se/ (Sist oppdatert: 3. august 2017).
  3. 3. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 3. august 2017).
  4. 4. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. IS-2170. http://www.helsedirektoratet.no/ (Publisert: 1. mars 2014).