Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6801, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 08.11.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Måle INR før vaksinering?

Dato for henvendelse: 08.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6801, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Finnes det forskning som tilsier at en bør måle INR hos pasienter som går på warfarin (Marevan), før man setter influensavaksine? Mener å ha lest at INR skal være under 3,0 når en setter vaksine, men gjenfinner ikke dokumentasjon.

SVAR: Hverken preparatomtalen, Norsk legemiddelhåndbok eller Folkehelseinstituttets veileder for helsepersonell ved influensavaksinasjon nevner at INR bør være over 3,0 ved vaksinering (1-3).

I den norske godkjente preparatomtalen til influensavaksine (Vaxigrip) angis det at forbigående trombocytopeni er sett etter at vaksinen kom på markedet, men årsakssammenhengen mellom bruk av vaksinen og denne observasjonen er ikke avklart. Videre angir preparatomtalen at som med andre vaksiner som administreres intramuskulært, bør vaksinen administreres med forsiktighet til personer med trombocytopeni eller en blødningsforstyrrelse siden det kan oppstå en blødning hos disse personene etter en intramuskulær administrasjon. Samme kilde angir ikke behandling med warfarin (Marevan) som en kontraindikasjon mot bruk av influensavaksinen (1).

Influensavaksinen kan gis enten intramuskulært eller dypt subkutant (1). Folkehelseinstituttet skriver i sin vaksinasjonsbok at det ved influensavaksinasjon hos warfarinbrukere ikke er funnet noen forskjell i immunrespons eller forekomst av lokalreaksjoner på stikkstedet når subkutan og intramuskulær vaksinasjon sammenlignes. Det er likevel i noen studier funnet litt endret antikoagulasjonseffekt første måneden etter influensavaksinasjon, noe som antyder at hyppigere INR-måling kan være gunstig i forbindelse med influensavaksinasjon (4).

Legemiddelverkets interaksjonsdatabase oppgir ingen interaksjon mellom warfarin og influensavaksine (5). Det danske legemiddelverkets interaksjonsdatabase angir at det har vært enkelte rapporter på blødning hos warfarinbehandlede pasienter etter influensavaksinasjon uten at man har kunnet bekrefte noen årsakssammenheng og de gir derfor grønn tommel opp og sier at kombinasjonen warfarin og influensavaksine kan gis (6). I Stockleys interaskjonsdatabase viser de også til at det er enkelte rapporter på blødning hos warfarinbehandlede pasienter som fikk influensavaksine. Basert på den teoretiske risikoen for lokal muskelhematom ved intramuskulær injeksjon foreslås dyp subkutan injeksjon som et alternativ (7).

Forfatterne av en oversiktsartikkel fra 2012 konkluderer med at influensavaksinen ikke har klinisk relevant effekt på INR hos warfarinbrukere, og at de enkelte rapportene som finnes mest sannsynlig skyldes andre faktorer (8).

KONKLUSJON
Det er observert forbigående trombocytopeni i forbindelse med bruk av influensavaksine, men årsakssammenhengen er ikke avklart. Bruk av warfarin er ikke å anse som en kontraindikasjon mot vaksinering mot influensa. Vi har ikke funnet beskrevet at INR bør være over 3,0. Hyppigere INR-måling kan være gunstig i forbindelse med influensavaksinasjon, og en kilde foreslår dyp subkutan injeksjon som alternativ til intramuskulær injeksjon da det er en teoretisk risiko for lokalt muskelhematom ved intramuskulær administrering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vaxigrip. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 3. juli 2017).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Influensavaksine. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 19. oktober 2017).
  3. 3. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Influensavaksine- veileder for helsepersonell. www.fhi.no (Oppdatert: 2. juni 2017).
  4. 4. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. 10.2 Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler. www.fhi.no (Oppdatert: 27. juni 2017).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx (Søk: 8. november 2017).
  6. 6. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 8. november 2017).
  7. 7. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 8. november 2017).
  8. 8. Kuo AM, Brown JN et al. Effect of influenza vaccination on international normalized ratio during chronic warfarin therapy. J Clin Pharm Ther 2012; 37(5): 505-9.