Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 6889, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.01.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Post-Finasterid-Syndrom

Dato for henvendelse: 05.01.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 6889, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En lege ønsker informasjon om bivirkninger etter bruk av finasterid (Propecia) mot mannlig håravfall. Legen lurer spesielt på norske erfaringer til «Post-Finasteride-Syndrome (PFS)», som er et etablert symptombilde internasjonalt.

SVAR: I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til finasterid er det angitt at impotens, redusert libido og redusert ejakulasjonsvolum er de vanligste bivirkningene (< 1/10). Ytterlige kjente men mindre vanlige (< 1/100) bivirkninger er blant annet ejakulasjonsforstyrrelser, ømme bryst og forstørrede bryst (1).

Langtidsbivirkninger av finasterid er lite undersøkt, og vi har ikke funnet studier som har sammenlignet lave og høye doser ved lengre tids bruk. Generelt kan risiko for bivirkninger ofte øke ved økende dosering. Finasterid kan som nevnt gi seksuelle bivirkninger som impotens, nedsatt libido og ejakulasjonsforstyrrelser. Risiko øker med økende alder. Hos de fleste forekommer slike bivirkninger tidlig i behandlingen, avtar ved fortsatt behandling og forsvinner etter seponering. Imidlertid har også vedvarende seksuell dysfunksjon etter seponering av finasterid vært rapportert. Det omtales gjerne som «Post-Finasteride-Syndrome (PFS)» (2). PFS er en samlebetegnelse av bivirkninger knyttet til bruk av finasterid som pågår etter seponering. PFS inkluderer vedvarende seksuelle, psykiske og fysiske bivirkninger, som for eksempel redusert libido, nummenhet i seksualorganer, kronisk utmattelse, tinnitus, depresjon og angst (3). Det foreligger svært lite kunnskap rundt PFS. Ved litteratursøk finner vi kun et fåtall artikler og ingen kontrollerte studier på PFS (4). PFS er ikke anerkjent som en egen bivirkningsterm, og det foreligger derfor ikke noen kjent frekvens.

Senteret til National Institutes of Health for sjeldne sykdommer har en informasjonsside om syndromet. Her angis det at det er behov for flere studier som belyser effekt av 5-alfareduktasehemmer og at flere er på vei (5). Det finnes også en organisasjon for PFS med egen nettside: www.pfsfoundation.org (3).

KONKLUSJON
Impotens og redusert libido er de vanligste bivirkninger av finasterid og forekommer hos mindre enn ti prosent. Vedvarende seksuell dysfunksjon etter seponering av finasterid har vært rapportert og omtales gjerne som PFS. Det finnes svært lite kunnskap rundt PFS, og det er behov for flere studier som belyser vedvarende bivirkninger av 5-alfareduktasehemmere.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Proscar. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. august 2017).
  2. 2. RELIS database 2017; spm.nr. 8494, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. The Post-Finasteride Syndrome Foundation nettside. http://www.pfsfoundation.org/ (sett: 3. januar 2018)
  4. 4. Gupta AK, Sharma N et al. Atypical post-finasteride syndrome: A pharmacological riddle. Indian J Pharmacol. 2016; 48(3): 316-7.
  5. 5. National Institutes of Health (NIH). Genetic and Rare Diseases Information center. Adverse events of 5-alpha-reductase inhibitors. (Post Finasteride Syndrome). https://rarediseases.info.nih.gov/ (Sett: 18. mai 2017).