Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 7177, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.09.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Lavdose acetylsalisylsyre etter slag/TIA

Dato for henvendelse: 05.09.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 7177, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: I følge retningslinjer for sekundærprofylakse etter slag/TIA, anbefales enten oppstart klopidogrel 75 mg daglig, acetylsalisylsyre (ASA) 75 mg daglig og dipyridamol 200 mg to ganger daglig, eller kombinasjonspreparatet ASA + dipyridamol (Asasantin Retard) 25 + 200 mg to ganger daglig. For å unngå legemiddelutløst hodepine av dipyridamol anbefales oppstart med en tablett daglig i en til to uker av kombinasjonspreparatet før opptrapping til to tabletter daglig. Finnes det dokumentasjon på at kombinasjonsbehandlingen med 25 mg ASA i en til to uker vil være likeverdig med 75 mg ASA en gang daglig i opptrappingsfasen? Vil det være tilstrekkelig med 25 mg ASA i de første en til to ukene?

SVAR: I de Nasjonale faglige retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag oppgis det at det er vanlig med opptrappende dosering med en tablett om kvelden første en til to uker og deretter en tablett to ganger daglig av kombinasjonsbehandlingen med ASA + dipyridamol for å redusere risiko for bivirkninger (1). Dette innebærer at ASA-dosen blir 25 mg daglig de første en til to ukene. Behandlingsprinsippet er dobbel platehemming, slik at den platehemmende effekten ikke skyldes ASA alene.

RELIS har tidligere utredet lignende spørsmål om ASA. En eldre, nederlandsk, dobbeltblind RCT som inkluderte 3131 pasienter som hadde hatt TIA eller mindre slag sammenlignet ASA 30 mg per dag og 283 mg per dag med tanke på sekundærforebyggende effekt mot vaskulære hendelser. Studien fant lik slagforebyggende effekt av ASA 30 mg per dag og ASA 283 mg per dag, og det var færre uønskede hendelser/bivirkninger i gruppen som fikk 30 mg per dag (2).

I UpToDate oppgir de at det er gjort studier på ulike doseringer av ASA ved sekundærprofylakse ved slag. Doseringene varierte fra 20 til 1300 mg. De fleste studiene har konkludert med at 50 til 325 mg ASA daglig er like effektiv som høyere doser, men at lavere doseringer kan ha de samme fordelene som høyere doseringer (3).

KONKLUSJON
De fleste studiene som er gjort på dosering av ASA ved sekundærprofylakse ved slag konkluderer med at 50 til 325 mg ASA er like effektivt som høyere doseringer, men at lavere doseringer kan ha de samme fordelene. De Nasjonale faglige retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har vurdert at 25 mg ASA og 200 mg dipyridamol de første en til to ukene etter hjerneinfarkt/TIA er tilstrekkelig som platehemmende behandling. Behandlingsprinsippet er dobbel platehemming, slik at den platehemmende effekten ikke skyldes ASA alene.

Referanser
  1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. https://helsedirektoratet.no (Sist oppdatert: 21. desember 2017).
  2. 2. RELIS database 2014; spm.nr. 5084, RELIS Midt-Norge (www.relis.no).
  3. 3. Cucchiara BL, Messé SR et al. Antiplatelet therapy for secondary prevention of stroke. Version 41.0. In: UpToDate. http://www.uptodate.com (Sist oppdatert: 21. januar 2018).