Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 7346, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.12.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Litium ved Noonans syndrom

Dato for henvendelse: 20.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 7346, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Viser til tidligere utredning angående bruk av stemningsstabiliserende for en mann i slutten av 20-årene med Noonans syndrom (1). Pasienten fikk blokket pulmonal stenose som spedbarn, og har i voksen alder en triviell pulmonal stenose og liten aortainsuffiens. Pasienten er til utredning for depresjon, trolig bipolar diagnose. Foruten kardiologisk tilstand som beskrevet ovenfor, er pasienten somatisk frisk med blant annet normal nyrefunksjon og normalt stoffskifte. Det er vurdert at pasienten trolig vil ha stor nytteeffekt av litiumbehandling. Er det kontraindikasjoner for litium i dette tilfellet?

SVAR: RELIS har nylig oppsummert at vi ved søk i medisinsk litteratur ikke har funnet informasjon angående sikkerhet ved bruk av antipsykotika eller antidepressiva hos pasienter med Noonans syndrom. Med tanke på pasientens hjerterelaterte problemer bør det ved all legemiddelbehandling for sikkerhets skyld undersøkes hvilke advarsler og forsiktighetsregler som gjelder for de ulike legemidlene, og eventuelt om legemidlet har kjente hjerterelaterte bivirkninger, slik at pasienten ved oppstart med og under bruk av legemidlet kan følges opp med tanke på eventuelle bivirkninger (1).

Noonans syndrom kan innebære ulik grad av påvirkning av en rekke organer (2), og det forutsettes at pasienten er godt utredet for disse. I den senere tid har det også vært fokus på mulig overhyppighet av psykisk sykdom hos pasienter med Noonans syndrom, først og fremst ADHD, angst og depresjon med debut i barneårene (3).

Kontraindikasjoner for behandling med litium er alvorlig nyresykdom, betydelige forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen, amming samt overfølsomhet overfor virkestoffet(ene) eller overfor noen av hjelpestoffene. Videre anbefales blant annet å utvise forsiktighet ved mild til moderat nyresykdom og ved hjerte-/karlidelser. Kardiale bivirkninger assosiert med litiumbehandling er EKG-forandringer (spesielt hos eldre), og sjeldnere arrytmier som vanligvis er doserelatert. Litium har smalt terapeutisk vindu, men virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt. Litium metaboliseres ikke, men er avhengig av nyrefunksjonen for utskillelse (4). Etter introduksjon av nye legemidler, bør pasienter med Noonans syndrom følges opp nøye for å kunne fange opp eventuelle bivirkninger som kan være ugunstige. For litium bør serumkonsentrasjonsmålinger vurderes (1).

KONKLUSJON
Det er ingen klar kontraindikasjon for behandling med litium, spesielt ettersom pasienten har normal nyrefunksjon. Generelt bør pasienter med Noonans syndrom følges opp tett hele livet med tanke på hjerteproblemer. Litium kan gi hjerterelaterte bivirkninger som EKG-forandringer og arrytmier noe som derfor bør følges tett, sammen med pasientens nyrefunksjon. Hjertepåvirkning av litium er i alle fall i noen grad doserelatert slik at doseringen eventuelt bør følges opp med serumkonsentrasjonsmålinger for å redusere risikoen for overdosering.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2018; spm.nr. 7267, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Bhambhani V, Muenke M. Noonan syndrome. Am Fam Physician 2014; 89(1): 37-43.
  3. 3. Perrino F, Licchelli S et al. Psychopathological features in Noonan syndrome. Eur J Paediatr Neurol 2018; 22(1): 170-7.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lithionit. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 3. juli 2018).