Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7488, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 28.03.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Valg av antidepressiva ved karnitinpalmitoyltransferase II-defekt

Dato for henvendelse: 28.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7488, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mann i 40-årene diagnostisert med karnitinpalmitoyltransferase II (CPT II-defekt), myopatisk form, som ikke har hatt oppfølging for dette den siste tiden. Han har alvorlig overvekt (BMI=35) og komorbid depressiv lidelse. Er det kontraindikasjoner for psykofarmaka, særlig antidepressiva ved denne defekten?

Har lest om legemidler med «mitokondrial toksisk effekt» der blant valproat og noen antidepressiva (TCA, SSRI) er nevnt. Pasienten har brukt venlafaksin (Efexor) i flere måneder med usikker effekt, samt dempende bivirkninger, men vurderte selv at venlafaksin gjorde mer skade enn nytte.

SVAR: Symptomer fra karnitinpalmitoyltransferase II-defekt kan debutere både hos barn og voksne, og er ofte mindre alvorlige ved debut i voksen alder. Det finnes mange mutasjoner i genet for karnitinpalmitoyltransferase-II. Tilstanden debuterer typisk i alderen 15-30 år for voksne, og pasientene har høy restaktivitet av enzymet. Symptomene kan ofte forebygges ved at pasientene unngår faste og spiser en fettfattig, karbohydratrik kost. Pasienter med karnitinpalmitoyltransferase II-defekt kan oppleve treningsintoleranse og episoder med rabdomyolyse. Tilstanden kan også gi nyresvikt og i verste fall dødsfall (1-3).

Det er publisert teorier om mitokondriell påvirkning av blant annet antidepressiva, hovedsakelig basert på dyrestudier (4). Vi har ikke en fullstendig oversikt over dette feltet, men det foreligger ingen etablert «mitokondrial toksisk effekt» av antidepressiva, eller etablerte kontraindikasjoner for antidepressiva ved defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning.

Valproat
I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for valproat er det angitt at valproat kan utløse eller forverre kliniske tegn på underliggende mitokondriesykdommer forårsaket av mutasjoner i mitokondrielt DNA og i genet for POLG/DNA polymerase gamma som kodes for i cellekjernen. Pasienter med karnitinpalmitoyltransferase type II-mangel bør underrettes om den økte risikoen for rabdomyolyse under behandling med valproat. Det er også angitt at valproat ikke bør kombineres med antibiotika som inneholder pivalinsyre (pivmecillinam, pivampicillin) på grunn av økt risiko for reduksjon av karnitininnholdet i serum og muskeldepoter og påfølgende rabdomyolyse (5). Det er vist at valproat, som selv er en kortkjedet fettsyre, kan interagere med karnitin og redusere karnitin med opptil 50% (5, 6). Langvarig behandling med pivalinsyreholdige preparater hos ellers friske vil gi en reduksjon av karnitinlagrene til omtrent 40% av det normale (7).

KONKLUSJON
Det foreligger ikke etablerte kontraindikasjoner for antidepressiva ved defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning generelt eller karnitinpalmitoyltransferase II-defekt spesielt. Valproat kan gi økt risiko for rabdomyolyse hos pasienter med karnitinpalmitoyltransferase II-defekt ved reduksjon av karnitininnholdet i serum.

Referanser
  1. 1. Merritt II JL, Vockley J. Specific fatty acid oxidation disorders. Version 3.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 9. januar 2018).
  2. 2. Woldseth B, Rootwel T. Defekter i mitokondriell fettsyrenedbrytning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126(6): 756-9.
  3. 3. Lehmann D, Motlagh L et al. Muscle carnitine palmitoyltransferase II deficiency: A review of enzymatic controversy and clinical features. Int J Mol Sci 2017; 18(1). pii: E82.
  4. 4. Allen J, Romay-Tallon R et al. Mitochondria and mood: Mitochondrial dysfunction as a key player in the manifestation of depression. Front Neurosci 2018; 12: 386.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Orfiril. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. desember 2018).
  6. 6. Sztajnkrycer MD. Valproic acid poisoning. Version 23.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. mars 2018).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selexid. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 9. mai 2018).