Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7567, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.05.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Samtidig bruk av metylfenidat og lisdeksamfetamin

Dato for henvendelse: 16.05.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7567, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Vil det være hensiktsmessig å kombinere to ulike sentralstimulerende midler som metylfenidat (Ritalin) tabletter og lisdeksamfetamin (Elvanse) hos en pasient med idiopatisk hypersomni?

SVAR: Siden årsaken til idiopatisk hypersomni ikke er kjent, kan man kun behandle symptomene. Pasienter med idiopatisk hypersomni kan oppleve liten effekt av medisiner og andre ikke-medikamentelle behandlinger. Legemidler som brukes ved idiopatisk hypersomni er som regel de samme som benyttes ved narkolepsi. Disse medikamentene er sjelden prøvd ut vitenskapelig ved idiopatisk hypersomni, men klinisk erfaring indikerer at de har effekt (1).

De vanligste legemidlene er det våkenhetsfremmende legemidlet modafinil, og sentralstimulerende medisiner som metylfenidat (1). For pasienter med så alvorlig tilstand at det trengs legemiddelbehandling, anbefales ofte modafinil som førstevalg framfor metylfenidat og amfetamin, som lisdeksamfetamin. Grunnlaget for dette er at modafinil har blitt studert hos pasienter med narkolepsi i randomiserte, placebokontrollerte studier, og modafinil ser ut til å gi færre bivirkninger enn tradisjonelle stimulantia. Selv om metylfenidat og lisdeksamfetamin kan være sterkere enn modafinil, er bivirkninger mer vanlige med disse legemidlene, og enkelte pasienter krever relativt høye doser (2, 3). Avhengighet og misbruk er kjente bivirkninger av sentralstimulerende legemidler, men risikoen reduseres ved bruk av depotformuleringer (3).

Ved delvis effekt under utprøving av sentralstimulerende legemidler ved ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse, vil man vanligvis foretrekke å supplere med korttidsvirkende tabletter av samme virkestoff som den langtidsvirkende grunnbehandlingen (4). Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler generelt monoterapi og omtaler ikke kombinasjonsbehandling (5).

Refusjonsberettiget bruk for metylfenidat tablett er ved ADHD som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig og narkolepsi. Elvanse har godkjent indikasjon ved ADHD hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig. Aduvanz har samme indikasjon som Elvanse både for barn og voksne (6).

RELIS har tidligere utredet kombinasjon av lisdeksamfetamin og metylfenidat ved ADHD uten at det ble funnet dokumentasjon på kombinert bruk av lisdeksamfetamin og metylfenidat (7). Oppdaterte søk har ikke tilført ny kunnskap.

Da legemidlene har lik effekt vil det i praksis innebære å gi dobbel dose av sentralstimulering. Lisdeksamfetamin ved idiopatisk hypersomni er bruk utenfor godkjent indikasjon. Vurdering av behandling i dette tilfellet er gjort i samråd mellom flere ulike spesialister. Det kan være begrunnet i lokal konsensus og erfaring. Behandlingen bør likevel evalueres og behandlingskombinasjonen bør revurderes dersom den ikke er effektiv.

KONLUSJON
Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler generelt monoterapi og omtaler ikke kombinasjonsbehandling ved hyperkinetisk forstyrrelse. I dette tilfellet er det idiopatisk hypersomni som behandles, og vi har ikke funnet dokumentasjon for samtidig bruk av flere stimulantia ved idiopatisk hypersomni. Det er her gjort en individuell vurdering av flere spesialister. Da metylfenidat og lisdeksamfetamin har lik effekt vil det i praksis innebære å gi dobbel dose sentralstimulering. Behandlingen bør likevel evalueres og behandlingskombinasjonen bør revurderes dersom den ikke er effektiv.

Referanser
  1. 1. Ullevål universitetssykehus. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/idiopatisk-hypersomni (Sist oppdatert: 14. juni 2018).
  2. 2. Scammell TE. Treatment of narcolepsy. Version 31.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. april 2019).
  3. 3. Scammell TE. Narcolepsy. N Engl J Med, 2015; 373: 2654-62
  4. 4. Holmen LB, Jahnsen JA. Tiltak ved kortvarig effekt av sentralstimulerende medikamenter. https://relis.no (Publisert: 30. november 2017).
  5. 5. Helsedirektoratet. ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd (Sist oppdatert: 24. januar 2017).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Refusjonssøk. https://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 9. mai 2019).
  7. 7. RELIS database 2014; spm.nr. 5180, RELIS Midt-Norge (www.relis.no).