Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7631, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 01.07.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Prazosin ved behandling av uro, søvnproblemer og vonde drømmer

Dato for henvendelse: 01.07.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7631, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ung person med kjent psykoseproblematikk, traumebehandlet. Pasienten har vært økende urolig med økende søvnproblemer, og plages med vonde drømmer. Foreligger det studier på bruk av prazosin (Minipress) ved behandling av uro, søvnproblemer og vonde drømmer?

SVAR: Ved søk i medisinsk litteratur finner vi prazosin omtalt ved behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)-relaterte søvnproblemer og mareritt.

Prazosin brukes som adjuvant behandling av mareritt og spesifikke søvnproblemer ved PTSD. RELIS har tidligere utredet dette nærmere (1). En oversiktsartikkel fra 2015 om prazosin for behandling av søvnforstyrrelser ved PTSD konkluderer med effekt enten alene eller som tilleggsbehandling (2). Analysen er basert på seks relativt små studier. Prazosin viste statistisk signifikante effekter på PTSD-symptomer generelt og søvnforstyrrelser spesielt. Forfatterne av oversiktsartikkelen konkluderer med at selv om resultatene er lovende, bør de tolkes med forsiktighet gitt det begrensede totale antall deltakere (n=240), og det faktum at flertallet av deltakerne er mannlige krigsveteraner. Effekten av prazosin ved posttraumatiske mareritt (PTN) støttes ytterligere av en rekke kasuistikker (3).

Etter at oversiktsartikkelen nevnt over ble publisert er det tilkommet en studie som i motsetning til de tidligere studiene viste manglende effekt av prazosin ved mareritt og insomni hos hovedsaklig mannlige (>96%) krigsveteraner (4). Totalt 304 pasienter ble randomisert i denne studien. Resultatene fra denne studien førte til at blant annet The American Academy of Sleep Mediscine (AASM) ikke lenger anbefaler bruk av prazosin ved PTN. De fraråder heller ikke bruk og anerkjenner at mange pasienter responderer godt på prazosin. Tross den endrede anbefalingen er prazosin fremdeles deres førstevalg ved farmakologisk behandling av PTN (4).

Den amerikanske databasen UpToDate angir prazosin som et mulig behandlingalternativ for mareritt og søvnproblemer hos barn og unge med PTSD. Denne anbefalingen er basert på kasuistikker blant barn og unge (5, 6). Vi har ikke funnet randomiserte kliniske studier som omtaler bruk av prazosin ved mareritt eller søvnproblemer hos barn og unge.

KONKLUSJON
Prazosin brukes for PTSD-relaterte søvnproblemer og mareritt, men dokumentasjonen er sprikende og ikke konklusiv. Selv om prazosin er et alternativ for pasienter med mareritt som ikke responderer på psykoterapi, er det nødvendig med ytterligere studier for å identifisere pasienter som mest sannsynlig vil ha effekt av prazosin. Det finnes noen studier på bruk av prazosin for PTSD-relaterte søvnproblemer og mareritt hos voksne, men det er mangel på dokumentasjon på bruk av prazosin hos barn og ved idiopatisk marerittlidelse hos både barn og voksne pasienter.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 7586, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Khachatryan D, Groll D et al. Prazosin for treating sleep disturbances in adults with posttraumatic stress disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Gen Hosp Psychiatry. 2016 Mar-Apr;39:46-52.
  3. 3. Waltman SH, Shearer D, Moore BA. Management of Post-Traumatic Nightmares: a Review of Pharmacologic and Nonpharmacologic Treatments Since 2013. Curr Psychiatry Rep. 2018; 20; 108. Review.
  4. 4. Raskind MA, Peskind ER et al. Trial of Prazosin for Post-Traumatic Stress Disorder in Military Veterans. N Engl J Med. 2018; 378: 507-517.
  5. 5. Strawn J, Keeshin B. Pharmacotherapy for posttraumatic stress disorder in children and adolescents. Version 6.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 5. februar 2019).
  6. 6. Zak R, Karippot A. Nightmares and nightmare disorder in adults. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 16. mars 2018).