Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7771, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.10.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Acetazolamid og syre-base-status

Dato for henvendelse: 03.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7771, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Acetazolamid (Diamox) brukes for intrakraniell hypertensjon hos adipøse ellers friske kvinner. Bivirkninger med parestesier i ekstremiteter og endret smaksopplevelse er tolerable. Det står at acetazolamid kan gi acidose. Vi har ved noen anledninger målt pH, uten at det er dyspné eller hyperventiliering. Uavhengig av dose finner vi lav pH. Eksempel på målt blodgass: pH plasma 7,33 (7,35–7,45), PCO2 3,9 (4,7–5,9 kPa), PO2 10 (11,0–14,4 kPa), bikarbonat 15 (22–26 mmol/L), base eksess – 9,3 (0 ± 3 mmol/L) (1).

Har dere noen kommentarer/råd i denne sammenheng. Bør vi måle syre-base status?

SVAR: Acetazolamidbehandling kan gi elektrolyttforstyrrelser, inkludert hyponatremi og forbigående hypokalemi, samt metabolsk acidose. Særlig forsiktighet anbefales hos pasienter med tilstander som er forbundet med eller disponerer for elektrolytt- og syre/baseforstyrrelser, som for eksempel pasienter med nedsatt nyrefunksjon (inkludert eldre pasienter) og pasienter med diabetes mellitus. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter er anbefalt under behandling med acetazolamid (2-4).

Metabolsk acidose er en kjent, vanlig (<10%) bivirkning av acetazolamid (2-5). I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) til acetazolamid er det angitt at tilstanden kan korrigeres ved peroral tilførsel av bikarbonat (2).

Ved metabolsk acidose bør behandlingen rettes først og fremst mot årsaken til acidosen. Dersom den er legemiddelindusert, vil det følgelig være naturlig å redusere dose eller seponere legemidlet. Forløpet er avhengig av hva årsaken er. Uten behandling kan tilstanden i verste fall utvikle seg til bevisstløshet og koma. Metabolsk acidose predisponerer i tillegg for lungeødem (6).

KONKLUSJON
Metabolsk acidose er en kjent, vanlig (<10%) bivirkning av acetazolamid. Før behandling startes og regelmessig under behandlingen anbefales kontroll av blant annet elektrolyttnivå. Når acetazolamid gis som langtidsbehandling, og særlig til pasienter med tilstander som er forbundet med eller disponerer for elektrolytt- og syre/baseforstyrrelser, tilrådes ekstra forsiktighet.

Referanser
  1. 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Syre-basestatus/Blodgass, B. http://brukerhandboken.no/ (Publisert: 19. februar 2019).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diamox. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Acetazolamide: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 3. oktober 2019).
  4. 4. Micromedex® 2.0 (online). Acetazolamide (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. april 2019).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Acetazolamid. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 19. juni 2019).
  6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. Metabolsk acidose. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 24. mai 2019).