Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7861, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.12.2019

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kløende utslett ved bruk av inhalasjonsglukokortikoider

Dato for henvendelse: 03.12.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7861, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har et residiverende kløende utslett på foten, og mistenker at det kommer av at han bruker beklometason+formoterol (Inuxair) to inhalasjoner to ganger daglig. Utslettet forsvant ved opphold i behandlingen med beklometason, og det har også bedret seg ved dosereduksjon. Han har prøvd flere kortisonlignende preparater og mener de har gitt tilsvarende utslett. Farmasøyt synes utslettet minner veldig om psoriasis, med røde avskallende partier. Hvor ofte ser man slike bivirkninger av inhalasjonsglukokortikoider? Kan det eventuelt være psoriasis?

SVAR: Utslett og urtikaria er i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for beklometason+formoterol (Inuxair) angitt som kjente, mindre vanlige (<1%) bivirkninger. Kløe er ikke angitt spesielt. Utslett som ledd i overfølsomhetsreaksjoner kan også forekomme. Det er ikke ytterligere spesifisert hvilke typer utslett dette omfatter (1).

I Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase* foreligger det 366 rapporter på utslett med søketermene "eczema", "rash", "rash erythematous", "rash macular", "skin irritation", "erythema", "dermatitis allergic" og "dermatitis atopic" satt i mistenkt sammenheng med bruk av beklometason (9). På grunn av betydelig underrapportering av bivirkninger generelt sier dataene i databasen dessverre ingenting om eventuell frekvens av de meldte bivirkningene og kan ikke dokumentere en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemidlet og bivirkningen, eller fravær av en slik sammenheng.

For de øvrige inhalasjonsglukokortikoider er også utslett og andre hudreaksjoner kjente, vanlige bivirkninger (2-5). Inhalasjonsglukokortikoider har vært i bruk i over 40 år. Ved søk i litteraturdatabaser angir en eldre oversiktsartikkel at inhalasjon av kortikoider er rapportert å forårsake blant annet systemiske tegn som eksematøse lesjoner, spesielt i ansiktet, noen ganger med spredning til blant annet overkropp, også urtikaria (6). En oversiktsartikkel fra 2007 angir at bivirkninger som blant annet utslett er angitt å forekomme ved lave frekvenser på nivå med på placebo- eller sammenlignbare legemidler (7).

I en oversiktsartikkel om overfølsomhetsreaksjoner på glukokortikoider fra 2010 omtales kutane symptomer etter inhalerte og systemisk administrerte kortikoider. Generaliserte kutane symptomer etter kortikoidadministrasjon angis sett etter bruk av inhalasjonsglukokortikoider, med både IgE- og T-celle-involvering. T-celle involvering i et generalisert makulopapulært eksantem er sett indusert av inhalert budesonid. Ved øyeblikkelige allergiske reaksjoner på kortikoider har det blitt vist en immunoglobulin E (IgE)-respons (8).

Ettersom utslettet hos den aktuelle pasienten forsvant ved seponering og ble bedret etter dosereduksjon av beklometason styrker det sannsynligheten for en årsakssammenheng for dette legemidlet, men vi kan verken sikkert avkrefte eller bekrefte en slik sammenheng.

Risikoen for bivirkninger av inhalasjonsglukokortikoider er liten ved anbefalt dosering, men fordi det er en viss, doseavhengig overgang til systemkretsløpet, bør en vurdere den totale mengde inhalasjonsglukokortikoid som tilføres og om mulig forsøke å unngå for høy dosering over lengre tid. Ingen klinisk relevante systemiske effekter er påvist ved døgndoser av inhalasjonsglukokortikoider tilsvarende <400 mikrogram budesonid eller <250 mikrogram flutikasonpropionat hos voksne. Ved høyere doser over lengre tid må systemiske bivirkninger antas å kunne opptre. Samtidig bruk av legemidler som hemmer CYP3A4 kan gi systemiske effekter av inhalasjonsglukokortikoider i terapeutiske doser (9).

KONKLUSJON
Beklometason er assosiert med utslett, og angitt som en mindre vanlig bivirkning, uten at type utslett er spesifisert nærmere i legemidlets preparatomtale. At utslettet forsvant under seponering og ble bedre etter dosereduksjon av beklometason styrker sannsynligheten for en årsakssammenheng mellom legemidlet og bivirkningen, men vi kan verken sikkert avkrefte eller bekrefte en slik sammenheng. Risikoen for systemiske bivirkninger er liten ved anbefalt dosering. Hva slags utslett den aktuelle pasienten har må vurderes av pasientens lege.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Inuxair. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. januar 2019).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Budesonid Sandoz. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. april 2017).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Alvesco. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 30. juni 2017).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Avamys. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 6. desember 2018).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Asmanex Twisthaler. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 30. november 2017).
 6. 6. Isaksson M. Hudreaksjoner på inhalerte kortikosteroider [Abstract]. Drug Saf. 2001; 24(5): 369-73.
 7. 7. Geller DE. Kliniske bivirkninger under aerosolbehandling: kutane og okulære effekter [Abstract]. J Aerosol Med. 2007; 20(1): 100-9.
 8. 8. Torres MJ, Canto G et al. Overfølsomhetsreaksjoner mot kortikosteroider [Abstract]. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010; 10(4): 273-9.
 9. 9. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 29. november 2019).
 10. 10. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 15. mai 2019).