Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 8013, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 10.03.2020

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av ivermektin ved skabb

Dato for henvendelse: 10.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 8013, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient har vært plaget med skabb i ulik grad de siste årene. Pasienten har brukt både lokal og peroral behandling uten varig effekt. Hvilken dosering gir best effekt av de to følgende alternativene; 1) seks tabletter ivermektin som engangsdose, vent 14 dager for deretter å ta en tablett daglig i 14 dager 2) seks tabletter ivermektin som engangsdose som gjentas etter 14 dager?

SVAR: RELIS har flere ganger tidligere svart på spørsmål knytte til dosering av ivermektin i behandling mot skabb (1, 2). Behandlende leges doseringsanbefaling bør følges. Ved eventuelle spørsmål knyttet til forskrevet dosering bør rekvirerende lege kontaktes for avklaring av dosering.

Ivermektin virker kun på skabbmidd og ikke på eggene, dermed kan man tenke seg at ivermektinbehandlingen blir mer effektiv når enkeltdosen gjentas for å drepe nyklekte midd. Larvene klekkes etter tre til fire dager, og utviklingen fra egg til voksen skabbmidd tar 10-14 dager (1). Systemisk behandling med ivermektin er et alternativ til lokalbehandling med permetrin ved terapiresistens eller intoleranse for permetrin, og er aktuelt som primærbehandling ved skorbeskabb (Norwegian scabies) (3).

Både norske og internasjonale oppslagsverk anbefaler én enkeltdose med ivermektin 200 mikrogram/kg ved behandling av skabb. Behandlingen skal gjentas etter 1-2 uker ved klassisk skabb. Det varierer mellom kildene om de anbefaler at kuren gjentas etter en, to, eller en til to uker (3-8). Det kan tyde på at det er av mindre betydning om den andre dosen tas akkurat på dag sju eller fjorten. Ved litteratursøk har vi ikke funnet studier som sammenlikner effekten av gjentatt dosering på dag sju eller dag fjorten. Vi har heller ikke funnet beskrevet dosering med seks tabletter som engangsdose, to ukers pause og deretter en tablett daglig i 14 dager.

Ved skorpeskabb avviker doseringshygppigheten noe fra det som er angitt over. Doseringen av peroral ivermektin er i slike tilfeller angitt å være 200 mikrogram/kg/dose gitt på dag 1, 2, 8, 9 og 15. Pasienter med alvorlig skorpeskabb kan trenge lengre ivermektinbehandling med ytterligere to doser (gitt på dag 22 og 29) (5, 7).

KONKLUSJON
Ved intoleranse for permetrin eller terapiresistens er doseringen av peroral ivermektin angitt å være 200 mikrogram/kg som en engangsdose, og behandlingen skal gjentas etter 1-2 uker. Ved skropeskabb er doseringshyggpigheten noe annerledes. Ved litteratursøk har vi ikke funnet studier som sammenlikner effekten av gjentatt dosering på dag sju eller dag fjorten. Vi har heller ikke funnet dosering med seks tabletter som engangsdose, to ukers pause og deretter en tablett daglig i 14 dager beskrevet i litteraturen. Behandlende leges doseringsanbefaling bør følges. Ved eventuelle spørsmål knyttet til forskrevet dosering bør rekvirerende lege kontaktes for avklaring av dosering.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2020; spm.nr. 12581, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2020; spm.nr. 13832, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Skabb. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 16. januar 2020).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Ivermectin. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 28. september 2017).
  5. 5. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).
  6. 6. Scabies. In: BMJ Best practice. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: juni 2018).
  7. 7. Micromedex® 2.0 (online). Ivermectin (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. desember 2019).
  8. 8. Folkehelseinstituttet. Skabb - veileder for helsepersonell. https://www.fhi.no/ (Sist oppdatert: 6. februar 2019).