Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 8029, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 17.03.2020

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Antall kurer ivermektin

Dato for henvendelse: 17.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 8029, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En farmasøyt spør på vegne av lege hvor mange ganger man kan gjenta en kur med ivermektin (Stromectol)? Hva må det eventuelt tas hensyn til?

SVAR: RELIS har flere nylig svart på spørsmål knytte til dosering av ivermektin i behandling mot skabb (1).

For at behandlingen av skabb skal være vellykket er det viktig at man følger de omfattende miljøtiltakene, samt gjennomfører samtidig behandling av alle aktuelle kontaktpersoner. Dersom behandling og miljøtiltak er utført korrekt, skal man kunne stole på at skabbmidden er død. Likevel vil kløen vedvare opptil seks uker etter vellykket behandling, og noen pasienter vil følgelig ha behov for lokale steroider og eventuelt systemisk antihistamin. Videre oppfølging etter behandling er normalt ikke nødvendig (2).

Oppslagsverket UpToDate angir at vanlige årsaker til kløe utover fire uker er behandlingssvikt og behandlingsrelatert hudirritasjon eller kontakteksem. Behandlingssvikt kan skyldes dårlig etterlevelse av behandlingsregimet, resistens eller reinfestasjon. Hvis resistens ser ut til å være den mest sannsynlige årsaken til svikt i behandlingen, bør behandling med et alternativt antiskabietisk middel forsøkes. Andre årsaker til vedvarende kløe inkluderer vrangforestillinger og ikke-relatert hudsykdom (3).

Effekten av oral ivermektin er i flere studier blitt sammenlignet med topikal behandling mot skabb. I en studie (n=85) var en enkelt dose ivermektin mindre effektiv enn topikal permetrinbehandling (kureringsrate henholdsvis 70% mot 98%), men hvis en andre dose ivermektin ble gitt til pasienter som ikke hadde respons etter den første dosen, steg kureringsraten med ivermektin til 95% (4).

Ved skorpeskabb er doseringen av peroral ivermektin angitt å være 200 mikrogram/kg/dose gitt på dag 1, 2, 8, 9 og 15, eventuelt også dag 22 og 29 hos pasienter med alvorlig skorpeskabb. Denne doseringen tyder på at ivermektinbyrden ved gjentatte kurer ikke skulle vær noe problem (1). Ivermektin tolereres vanligvis godt og har få og milde bivirkninger. Forfatterne av en Cochrane systematisk litteraturgjennomgang fra 2018 fant ingen studier som sammenliknet sikkerheten ved ulike doser peroral ivermektin (5).

Vi har ikke funnet informasjon vedrørende en tredje eller fjerde dose ivermektin, eller maksimum antall repeterende kurer med ivermektin mot skabb. Forutsatt at det ikke mistenkes resistens mot ivermektin, eller andre årsaker til behandlingssvikt vurderer vi at man kan gjenta behandlingen dersom en behandlingsrunde ikke strekker til. Ved vedvarende utslett bør behandlende lege likevel vurdere eventuelle andre årsaker til pasientens utslett og kløe.

KONKLUSJON
Ved korrekt diagnostikk og behandling av skabb, inkludert god etterlevelse av miljøtiltak, vil behandlingen i de de fleste tilfeller være vellykket etter en behandlingsrunde med oral ivermektin. Vi har ikke funnet informasjon vedrørende maksimum antall repeterende kurer med ivermektin mot skabb. Forutsatt at det ikke mistenkes resistens mot ivermektin, og andre årsaker til behandlingssvikt er utelukket, vurderer vi at man kan gjenta behandlingen dersom en behandlingsrunde med peroral ivermektin ikke strekker til.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2020; spm.nr. 8013, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Skabb. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 16. januar 2020).
  3. 3. Goldstein BG, Goldstein AO. Scabies. Version 5.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).
  4. 4. Currie BJ, McCarthy JS. Permethrin and ivermectin for scabies. N Engl J Med. 2010; 362: 717–725.
  5. 5. Rosumeck S, Nast A, Dressler C. Ivermectin and permethrin for treating scabies. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 4: CD012994.