Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 8074, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.04.2020

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ivermektin i første trimester og misdannelser?

Dato for henvendelse: 22.04.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 8074, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne er nervøs på grunn av at hun har tatt en kur med ivermektin (Stromectol) tabletter tidlig i svangerskapet. Hun er redd for at det kan medføre misdannelser. Finnes det noen erfaring med bruk av ivermektin tabletter i 1.trimester?

SVAR: Det finnes begrenset med informasjon om bruk av ivermektin hos gravide kvinner, og eventuell risiko for misdannelser ved bruk i første trimester (1-5). Den mulige individuelle risikoøkningen er likevel neppe så stor at det er grunn til bekymring hvis kvinnen allerede har brukt stoffet under tidlig graviditet (1).

I dyreforsøk har ivermektin vist seg å være teratogent hos mus, rotter og kaniner når det ble gitt i gjentatte doser på henholdsvis 0,2, 8, 1 og 4,5 ganger den maksimale anbefalte humane dosen. Ganespalte ble observert hos mus, rotter og kaniner og forpote med klobber hos kaniner kun i eller i nærheten av doser som var toksiske for det gravide dyret (2, 3).

I januar 2020 ble det publisert en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyse i The Lancet hvor forfatterne undersøkte eksisterende dokumentasjon for alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger etter eksponering for ivermektin hos gravide kvinner. Fem observasjonelle stuider og en randomisert klinisk studie ble inkludert i de kvantitative analysene (n=893, 899 svangerskapsutfall). Ingen studier rapporterte dødsfall fra nyfødte, morbiditet i mor, for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt. Det er uklart om eksponering for ivermektin under graviditet øker risikoen for spontane aborter og dødfødsler eller medfødte avvik. Forfatterne konkluderer med at det er utilstrekkelig dokumentasjon for å konkludere hvorvidt ivermektin er trygt å bruke under graviditet (4).

Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell angir at erfaring med bruk hos gravide er begrenset, og at bruk bør unngås i første trimester (5). I det svenske Medisinske fødselsregisteret er det ingen tilfeller med eksponering av ivermektin. Janusinfo angir at ivermektinterapi bør unngås i løpet av første trimester (1). Schaefer og medforfattere konkluderer med at ved overbevisende indikasjon kan ivermektin brukes i graviditet. Dersom det har vært brukt i første trimester, anbefaler de å tilby ultralyd for å sikre at fosteret utvikles normalt (6).

KONKLUSJON
Det er uklart om eksponering for ivermektin under graviditet øker risikoen for spontane aborter og dødfødsler eller medfødte avvik. Den mulige individuelle risikoøkningen er likevel neppe så stor at det er grunn til bekymring hvis kvinnen allerede har brukt stoffet under tidlig graviditet. En bakgrunnsrisiko vil alltid være tilstede ved alle svangerskap. De fleste kildene angir at bruk av ivermektin bør unngås under graviditet, men ved overbevisende indikasjon kan ivermektin også brukes i graviditet. En kilde anbefaler at det kan tilbys ultralyd for å se at fosteret utvikles normalt.

Referanser
  1. 1. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Ivermektin. https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan/ (Sist endret: 8. oktober 2015).
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation (online). Ivermectin. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 20. april 2020).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Ivermectin (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. desember 2019).
  4. 4. Nicolas P, Maia MF et al. Safety of oral ivermectin during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020; 8; 92-100.
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler, Ivermektin. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 15. mai 2019).
  6. 6. RELIS database 2019; spm.nr. 7431, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)