Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 901, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 26.11.2001

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vedrørende infertilitet og bruk av Salazopyrin (sulfasalazin) og Remicade (infliksimab).

Dato for henvendelse: 26.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 901, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er det risiko for infertilitet ved bruk av Salazopyrin (sulfasalazin) og Remicade (infliksimab)?

SVAR: Det er kjent at sulfasalazin kan gi infertilitet pga sin toksiske effekt på spermatogenesen. Effekten kommer 2-3 mnd etter start av behandlingen og er reversibel. Normal spermiefunksjon kommer omtrent 2-3 mnd etter at behandlingen er avsluttet, noe som svarer til spermienes modningssyklus. Det har vært antydet at man ved bruk av sulfasalazin har noe øket forekomst av misdannelser hos barna (1). I tillegg til dette kommer den effekten sykdommen selv (som regel Crohns sykdom) og andre medikamenter (vanligvis steroider) kan ha på fertiliteten.

Infliksimab (antistoff mot tumor nekrose faktor alfa (TNFa) har kun vært i bruk i kort tid. Man har derfor ikke gode nok studier som sier noe om dette stoffets innvirkning på fertiliteten eller sædkvaliteten. Toksisitetsstudier på mus har ikke vist nedsatt reproduksjonsfunksjon, embryotoksisitet eller teratogenisitet. Disse studiene lar seg ikke direkte overføre på mennesker fordi man da har studert effekten på muse-TNFa, som er forskjellig fra humant TNFa. Man har da brukt "muse"infliksimab som er forskjellig fra det stoffet som brukes hos mennesker (2).

Konklusjon
Effekten av sulfasalazin på spermieproduksjonen er reversibel, og funksjonen normaliseres 2-3 mnd etter at man har sluttet å ta medikamentet. Stoffet kan gi misdannelser slik at man bør bruke prevensjon så lenge medikamentet brukes og 3 mnd etter dette. Pga at infliximab har vært i bruk i kort tid er erfaringene med dette stoffet kun begrenset mhp effekten på reproduksjon (sædkvalitet, risikoen for misdannelser osv).

Referanser
  1. 1. Int J Colorect Dis 1997; 12: 220-4.
  2. 2. Nytt om legemidler 2001; 24: 42.