Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1129, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 28.03.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Colazid® og graviditet

Dato for henvendelse: 28.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1129, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en kvinne født i 1970. Hun har ulcerøs kolitt og bruker Colazid® (balsalazid). Hun er blitt uventet gravid under bruk av balsalazid. Er det trygt for henne å fortsette svangerskapet?

SVAR: Bakteriell azoreduksjon i tarmen spalter balsalazid til 4-aminobenzoyl-β-alanin (4-ABA) og mesalazin. 4-ABA har ingen farmakodynamiske effekter.

Det er lite data om risiko for misdannelser etter eksposisjon for balsalazid in utero. I det svenske medisinske fødselsregisteret er det registrert 29 barn hvis mødre brukte balsalazid i løpet av svangerskapet. Ingen av disse barna var født med misdannelser (1). I følge denne kilden er eksposisjon for balsalazid in utero ikke grunn til å vurdere svangerskapsavbrudd.

I det samme registeret er det registrert 750 barn som er eksponerte for mesalazin in utero. Blant disse var det 32 (4,3%) som var født med noen form for misdannelse (ett barn med leppe-gane spalte, tre med hjertefeil, ett med øregangatresi, tre med hypospadi og ett med epidermolysis bullosa, resten med små eller ubetydelige misdannelser) (1). Dette er litt høyere en forventet. Misdannelsene viser liten systematikk, noe som er betryggende.

Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel forekommerer hyppigere hos barn av mødre som har brukt mesalazin i svangerskapet, men dette har trolig sammenheng med sykdommen og ikke med mesalazinbehandlingen.

En annen kilde konkluderer med at nytten av behandling med mesalazin i svangerskapet oppveier en mulig risiko for fosteret (2).

Konklusjon
Det er ikke registrert økt risiko for misdannelser etter maternell bruk av balsalazid i svangerskapet, men datagrunnlaget er for lite til å påvise sjeldne misdannelser.

Det er ikke holdepunkter for at eksposisjon for mesalazin in utero gir økt risiko for misdannelser.

Referanser
  1. 1. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (29.03.06).
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2002; 6th ed.: 868-71.