Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1157, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 28.04.2006

 • RELIS Nord-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Polyfarmasi - munntørrhet og interaksjoner

Dato for henvendelse: 28.04.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1157, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Farmasøyt henvender seg til RELIS angående kunde som bruker Synalar® (fluocinolon), Locoid Crelo® (hydrokortison), Apolar® m dekv. (desonid og dekvalon), Locoidol® (hydrokortison), Naproxen-E® (naproksen), Cozaar Comp Forte® (losartan og hydroklortiazid), Levaxin® (levotyroksin), Selo-zok® (metoprolol), Lipitor® (atorvastatin), Xylocain® (lidokain) og Lamictal® (lamotrigin). Kunden er svært plaget av munntørrhet, og plagene har blitt mye verre etter at hun begynte behandling med lamotrigin. Farmasøyten lurer på om plagene kan være legemiddelindusert og om det foreligger interaksjoner mellom pasientens legemidler.

SVAR: Munntørrhet
Munntørrhet eller xerostomi er en velkjent bivirkning ved bruk av legemidler med antikolinerge egenskaper (1). I følge produsenten er munntørrhet en sjelden (1/1000 - 1/10 000) bivirkning ved bruk av Selo-zok® (2). Reaksjonen er i følge flere kilder, ikke angitt som en bivirkning ved de øvrige legemidlene (3-6), mens andre kilder oppgir at diuretika og antihypertensiva kan gi munntørrhet (7,8).

Vi fant en reviewartikkel som undersøker lamotrigins sikkerhetsprofil ved bipolar lidelse. Åtte placebokontrollerte kliniske studier med til sammen 827 pasienter behandlet med lamotrigin, var inkludert i analysen. Munntørrhet ble observert hos 44 av pasientene i lamotrigin gruppa (5 %) mot 27 av 685 i placebo gruppa (4 %). Det var ingen statistisk signifikant forskjell i forekomst av munntørrhet mellom gruppene (9).

Andre årsaker til munntørrhet kan være Sjögrens syndrom, strålingsatrofi, aldersatrofi eller psykisk betinget munntørrhet (7). Tredve prosent av pasientene med autoimmune revmatiske sykdomer lider av Sjögrens syndrom (10).

Interaksjoner
Vi fant tre klinisk relevante interaksjoner ved gjennomgang av pasientens legemidler.

Naproksen - Acetylsalisylsyre
En kilde hevder at naproksen ikke bør kombineres med acetylsalisylsyre da dette kan gi økt risiko for blødninger. Kombinasjonen bør unngås siden de kliniske konsekvensene er alvorlige og vanskelige å håndtere. Interaksjonen har blitt dokumentert gjennom kliniske studier på relevant pasientmateriale (11).

Naproksen - Hydroklortiazid
NSAIDs kan motvirke den diuretiske effekten av furosemid, bumetanid og tiazider, muligens via hemming av prostaglandinsyntesen. Interaksjonen kan håndteres gjennom individuell dosering og/eller monitorering av legemiddel i plasma. Interaksjonen har blitt dokumentert gjennom kliniske studier på relevant pasientmateriale (11).

Naproksen - Metoprolol
NSAIDs motviker den antihypertensive effekten av betablokkere. Interaksjonen kan håndteres gjennom individuell dosering og/eller monitorering av legemiddel i plasma. Den har blitt dokumentert i studier på friske forsøkspersoner og/eller i pilotstudier på pasienter. Det er først og fremst indometacin som har blitt studert (11).

Konklusjon
Munntørrhet er en sjelden bivirkning ved bruk av Selo-zok®. Det foreligger tre klinisk relevante interaksjoner mellom pasientens legemidler.

Referanser
 1. 1. Davies DM et al, editors. Textbook of adverse drug reactions 1998; 5th ed.: 660.
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Selo-zok®. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 31.03.2004).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Monografier. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler.
 4. 4. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's side effects of drugs 2000; 14th ed.
 5. 5. Davies DM et al, editors. Textbook of adverse drug reactions 1998; 5th ed.
 6. 6. Klasco RK (Ed): Monografier (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (03.05.2006).
 7. 7. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (03.05.2006).
 8. 8. Fauci AS, Braunwald E et al editors. Harrison's principles of internal medicine 1998; 14th ed.: 186.
 9. 9. Bowden L, Asnis M et al. Safety and tolerability of lamotrigine for bipolar disorder. Drug Safety 2004; 27(3): 173-84.
 10. 10. Fauci AS, Braunwald E et al editors. Harrison's principles of internal medicine 1998; 14th ed.: 1902.
 11. 11. Janusinfo. Interaksjoner. www.janusinfo.se (Søk: 02.05.2006).