Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1240, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 05.09.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av antacida ved kronisk bukspyttbetennelse

Dato for henvendelse: 05.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1240, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En kunde, som har kronisk bukspyttkjertelbetennelse, lurer på hvilke syrenøytraliserende midler han kan bruke. Han har hørt at det ikke er alle typer han kan bruke, men vet ikke hvilke. Han bruker Creon®. Mannen er ca. 35 år. Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Kronisk pankreatitt er en kronisk betennelsestilstand eller varige arrforandringer i bukspyttkjertelen. Sykdomsbildet domineres av sterke magesmerter og/eller redusert pankreasfunksjon. Skadene på bukspyttkjertelen kan føre til malabsorpsjon med steatoré (fettdiaré) og vekttap (eksokrin svikt). Destruksjon av de Langerhanske øyer kan føre til diabetes mellitus (endokrin svikt) (1,2).

Behandlingen går i hovedsak ut på å redusere smertene, forsinke utviklingen av funksjonssvikten, samt korrigere funksjonssvikten ved tilførsel av pankreasenzymer og eventuelt insulin (1-4). Pankreasenzympreparater inneholder amylase, lipase og proteaseenzymer. For at behandling med pankreasenzymer skal gi effekt er det vesentlig at tilstrekkelig mengde aktivt enzym frigis i duodenum. Lipase er pH labil og inaktiveres i magesyren, noe som har vært bakgrunnen for samtidig bruk av antacida (3,4). Noen studier har vist effekt ved bruk av antacida med natriumbikarbonat eller aluminium, mens bruk av antacida med kalsium og magnesium frarådes, da disse kan forverre steatoréen (3-6). En mulig forklaring er dannelse av malabsorberte kalsium og magnesium fettsyresåper med begrenset løselighet i tarmen, og intraluminal utfelling av glycinkonjugerte gallesalter (5,6). En kilde angir at flere studier har vist liten effekt av antacida, og at årsaken kan være at antacida øker sekresjonen av magesaft med påfølgende fortynning av pankreasenzymene til subklinisk nivå (7). Vi har konferert med gastrokirurgisk avdeling på UNN, og fått bekreftet at antacida ikke lenger brukes på denne indikasjonen (Pers.medd. 21.09.2006). Ved dårlig terapirespons som ikke kan oppveies med økt dosering anbefaler de fleste nyere kilder tillegg av H2-antagonist eller protonpumpehemmer (1,2,7). Hvorvidt dette skal brukes samtidig med enterodrasjert pankreasenzympreparat bør være opp til legen å vurdere, og vi anbefaler uansett at kunden tar kontakt med legen sin.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (20.09.2006).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (20.09.2006)
  3. 3. Fauci et al, editors. Harrison`s principles of internal medicine 1998; 14th ed: 1750-51.
  4. 4. Herfindal ET, Gourley DR, editors. Textbook of therapeutics: drug and disease management 1996; 6th ed.: 574-5.
  5. 5. Graham DY. Pancreatic enzyme replacement. The effect of antacids or cimetidine. Dig Dis Sci 1982; 27(6): 485-90.
  6. 6. Roberts IM. Enzyme therapy for malabsorption in pancreatic insufficiency. Pancreas 1989; 4(4):496-503.
  7. 7. Yamada T et al, editors. Textbook of gastroenterology 1999; 3th ed, volume two: 2169-71.